UNSCEAR na temat szkodliwości dla człowieka małych dawek promieniowania jonizującego.

Komentuje prof. dr hab Ludwik Dobrzyński. UNSCEAR (Komitet Naukowy ONZ ds. Skutków Promieniowania Atomowego) wydał właśnie opinię dotyczącą szkodliwości małych dawek. Wprowadzenie jej "w życie" może doprowadzić do złagodzenia norm ochrony radiologicznej, co bez szkody dla zdrowia powinno...

NCBJ

Czy nowa ustawa o odpadach stanie się komfortem życia?

Nowa ustawa została przygotowana ze względu na konieczność wdrożenia do polskiego porządku prawnego dyrektywy 2008/98/WE w sprawie odpadów stanowiącej podstawowy akt prawny dotyczący gospodarki odpadami w UE. Ustawa określa obowiązki wytwórców odpadów, posiadaczy odpadów gospodarujących nimi,...

SQD Alliance Sp. z o. o.

Różnice pomiędzy przetargiem na odbiór a przetargiem na odbiór i zagospodarowanie odpadów

W niniejszym artykule zostanie podjęta próba wskazania różnicy pomiędzy przetargiem na odbiór a przetargiem na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, o których mowa w art. 6d ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.: Dz. U. z 2012 r.,...

Kancelaria Radców Prawnych Klatka i partnerzy z Katowic | 1 komentarz

Mikrotunelowanie - bezwykopowa technologia budowy rurociągów.

Bezwykopowe technologie budowy rurociągów podziemnych są przewidziane do stosowania w miastach, gdzie umożliwiają budowę podziemnej sieci infrastrukturalnej, w tym rurociągów wod-kan, bez zakłócania ruchu ulicznego. Pozwala to zapobiegać stratom wynikającym z przepałów, wypadków, stresu i...

xtech.pl

Przeciski hydrauliczne w technologiach bezwykopowych

Technologia przecisku hydraulicznego polega na wciskaniu w grunt stalowych rur osłonowych za pomocą siłowników hydraulicznych (Rys. 5a). Rury te mogą pozostać w gruncie jako tzw. rury tracone, do których wprowadza się rury przewodowe w postaci zwykłych rur, takich jak używa się w tradycyjnych...

xtech.pl

Przewierty sterowane i wiercenia kierunkowe.

Coraz częściej na świecie oba powyższe określenia stosuje się wymiennie, gdyż technologia wbudowywania rurociągu obiema tymi metodami jest identyczna. Umownie przyjmuje się, że długości i średnice wbudowywanych rurociągów oraz ewentualnie maksymalne siły uciągu wiertnicy są większe w...

xtech.pl

Przeciski pneumatyczne oraz wbijanie rur stalowych w technologiach bezwykopowych.

Przeciski pneumatyczne Metoda ta polega na przeprowadzeniu przez grunt na wyznaczonym odcinku przebijaka pneumatycznego (tzw. kreta). Przebijak jednocześnie wciąga rury. Możliwe jest też wciąganie rur z wykopu docelowego podczas wyciągania kabli zasilających przebijak. Ponieważ grunt...

xtech.pl

Metody bezwykopowej budowy rurociągów. Klasyfikacja i dobór metody.

Oprac. M. Lewandowska na podst. A. Zwierzchowska,Technologie bezwykopowej budowy sieci gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, Kielce 2006   Bezwykopowe technologie budowy rurociągów podziemnych. Bezwykopowe technologie budowy rurociągów podziemnych są przewidziane do stosowania...

xtech.pl

Technologie bezwykopowe w branży wod-kan w Polsce

Chociaż technologie bezwykopowej renowacji i budowy podziemnej infrastruktury wod-kan obecne są na naszym rynku już od ponad 20 lat, okazuje się, że niekiedy decyzje o ich użyciu lub odrzuceniu podejmowane są nie tylko na podstawie rachunku kosztów i korzyści. Z doświadczeń uczestników...

xtech.pl

Technologie przydomowych oczyszczalni. Dr inż. Krzysztof Chmielowski.

dr inż. Krzysztof Chmielowski Technologie przydomowych oczyszczalni ścieków są jednym z przedmiotów prac badawczo-rozwojowych na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. O korzyściach i zagrożeniach wiążących się z ich eksploatacją mówi dr inż....

xtech.pl

Komfort życia i zysk dla środowiska - rozmowa z Markiem Mielczarkiem

Rozmowa z Markiem Mielczarkiem, prezesem zarządu WFOŚiGW we Wrocławiu.   Marek Mielczarek - prezes zarządu WFOŚiGW we Wrocławiu Czy patrząc na efekty prac dofinansowanych w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) nie obawia się Pan negatywnego wpływu kryzysu ekonomicznego? ...

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

Oczyszczalnie z reaktorem biologicznym

Przydomowe oczyszczalnie ścieków. Zaletą technologii oczyszczania z reaktorem biologicznym jest możliwość przeznaczenia pod oczyszczalnię jedynie małej powierzchni działki – ścieki po oczyszczeniu wstępnym w osadniku gnilnym są kierowane do zbiorników reaktorów biologicznych, zwykle...

xtech.pl

Oczyszczalnie z drenażem rozsączającym

Przydomowe oczyszczalnie ścieków. Schemat oczyszczalni ścieków z drenażem rozsączającym. Są najtańsze i najczęściej stosowane. Ścieki po wstępnym oczyszczeniu w osadniku gnilnym przepływają do układu rur z otworami, ułożonych pod powierzchnią terenu, na warstwie żwiru. Przepływ ten...

xtech.pl | 1 komentarz

Rodzaje przydomowych oczyszczalni ścieków

Schemat działania osadnika gnilnego: jednokomorowego i dwukomorowego Podstawą technicznej klasyfikacji oczyszczalni jest sposób realizacji drugiego etapu oczyszczania – oczyszczania tlenowego. Pierwszy etap oczyszczania – oczyszczanie w procesie fermentacji beztlenowej rozwiązywane jest...

xtech.pl

Warunki budowy przydomowych oczyszczalni ścieków

Warto rozpatrzyć budowę własnej przydomowej oczyszczalni ścieków, nie tylko w sytuacji braku możliwości przyłączenia do sieci kanalizacyjnej, ale zawsze, gdy tylko umożliwiają to warunki. Jeżeli plan zagospodarowania przestrzennego gminy, w której znajduje się przedmiotowa posiadłość,...

xtech.pl

Przydomowe oczyszczalnie ścieków. Zasady działania. Opłacalność.

Warto rozpatrzyć budowę własnej przydomowej oczyszczalni ścieków Zasada działania Przydomowe oczyszczalnie ścieków to zespół urządzeń służących do oczyszczania ścieków wytwarzanych w pojedynczym domu lub ich niewielkim skupisku. Technologia oczyszczalni ścieków wykorzystuje te same...

xtech.pl | 2 komentarze

Dobór pomp. Pompy na miarę.

W wodociągach miejskich, pracujących w warunkach małej różnicy wysokości położenia punktów zaopatrywanych w wodę oraz potrzeby tłoczenia dużych objętości wody, stosowane są pompy wirowe diagonalne i śmigłowe. Charakteryzują się one właśnie dużą wydajnością (Q) przy niskiej wysokości...

xtech.pl

Czy urządzenie mobilne może być uznane za instalację w rozumieniu ustawy Prawo ochrony środowiska?

Zgodnie z art. 3  pkt 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.), zwanej dalej „POŚ", przez pojęcie instalacji rozumie się: „a)  stacjonarne urządzenie techniczne, b)   zespół stacjonarnych urządzeń technicznych...

Kancelaria Radców Prawnych Klatka i partnerzy z Katowic | 3 komentarze

Gospodarka odpadami. Jak z opłat rozliczają się jednostki organizacyjne gminy?

Zgodnie z art. 6h ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 t.j.), zwanej dalej „UCPG", właściciele nieruchomości, o których mowa w art. 6c, [przyp. nieruchomości objęte „gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi"] są...

Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy z Katowic

Pompy w branży wodno-ściekowej. Klasyfikacja funkcjonalna.

Głównym kryterium klasyfikacji pomp dla branży wod-kan jest podział ze względu na rodzaj transportowanego medium. Z powodu konieczności konstrukcyjnego dostosowania pomp do różnej gęstości cieczy oraz zawartości i wielkości ewentualnych części stałych wyróżnia się: pompy do wody; pompy...

xtech.pl