Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Powrót do listy artykułów Aktualizowany: 2015-12-08
Gospodarka odpadami komunalnymi w województwie mazowieckim w 2014 r.

W 2014 r. z terenu województwa mazowieckiego zebranych zostało 1398,8 tys. ton odpadów komunalnych, co stanowiło 13,5% ogółu odpadów komunalnych zebranych w kraju. Na 1 mieszkańca przypadało średnio 263 kg zebranych odpadów komunalnych (wobec 251 kg w 2013 r.). Firmy należące do sektora prywatnego zebrały 65,4% odpadów komunalnych (wobec 67,4% w 2013 r.), w tej grupie dominowały podmioty z przewagą własności prywatnej krajowej stanowiąc 61,3% tego sektora.

Natomiast firmy należące do sektora publicznego zebrały pozostałe 34,6% odpadów komunalnych (wobec 32,6% w 2013 r.). Spośród tych firm najwyższy udział miały podmioty stanowiące własność komunalną (samorządową) – 97,0%. 

Tabl. 1. Odpady komunalne zebrane.jpg
Tabl. 1. Odpady komunalne zebrane

 W porównaniu z 2013 r. ilość zebranych odpadów komunalnych z gospodarstw domowych wzrosła o 15,8%, natomiast zmniejszyła się z handlu, małego biznesu, biur i instytucji oraz usług komunalnych odpowiednio o 26,7% i 16,9%. 

Źródła pochodzenia zebranych odpadów komunalnych
Źródła pochodzenia zebranych odpadów komunalnych

W strukturze pochodzenia zebranych odpadów komunalnych w 2014 r. dominowały odpady z gospodarstw domowych (81,6%). W porównaniu z 2013 r. ich udział zwiększył się o 7,6 p. proc. W przeliczeniu na 1 mieszkańca przypadało 214,3 kg tego typu odpadów (o 28,6 kg więcej niż w 2013 r.). W 2014 r. o 6,9 p. proc. zmniejszył się udział zebranych odpadów komunalnych z handlu, małego biznesu, biur i instytucji, o 0,6 p. proc. odpadów pochodzących z usług komunalnych.

Na masę zebranych odpadów komunalnych z terenu województwa mazowieckiego złożyły się: odpady komunalne zmieszane oraz odpady zebrane selektywnie. W 2014 r. udział odpadów komunalnych zmieszanych w ogólnej masie odpadów komunalnych zebranych stanowił 82,3% (wobec 85,4% w 2013 r.). 

Tabl. 2. Odpady komunalne zmieszane w 2014 r.
Tabl. 2. Odpady komunalne zmieszane w 2014 r.

Głównym źródłem wytwarzania odpadów komunalnych zmieszanych są gospodarstwa domowe. W 2014 r. z gospodarstw domowych zebrano 932,1 tys. ton tych odpadów, co stanowiło 81,0% ogólnej masy zmieszanych odpadów komunalnych w województwie. W miastach województwa zebrano 739,0 tys. ton, natomiast na wsi 193,1 tys. ton (w 2013 r. odpowiednio 668,3 tys. ton i 168,6 tys. ton).

W porównaniu z poprzednim rokiem ilość odpadów wywiezionych z gospodarstw domowych w województwie
zwiększyła się o 95,2 tys. ton, tj. o 11,4% (w miastach o 10,6%, na wsi o 14,6%). W 2014 r. wśród podregionów najwięcej zmieszanych odpadów komunalnych pochodzących z gospodarstw domowych zebrano w podregionie m.st. Warszawa (439,8 tys. ton), najmniej w podregionie radomskim (71,7 tys. ton). 

Zmieszane odpady komunalne zebrane z gospodarstw domowych
Zmieszane odpady komunalne zebrane z gospodarstw domowych

W porównaniu z 2013 r. wzrosła o 17,4 kg ilość zmieszanych odpadów komunalnych zebranych z gospodarstw domowych przypadająca na 1 mieszkańca i wynosiła średnio 175,1 kg, (w miastach – 216,0 kg, na wsi – 101,4 kg). Najwięcej zmieszanych odpadów komunalnych z gospodarstw domowych w przeliczeniu na 1 mieszkańca zebrano w podregionie m.st. Warszawa (254,4 kg), najmniej w podregionie ostrołęcko-siedleckim (111,8 kg), a wśród powiatów (z pominięciem m.st. Warszawy) najwięcej w sochaczewskim (209,5 kg) i warszawskim zachodnim (204,3 kg), najmniej w garwolińskim (31,6 kg) i siedleckim (50,3 kg).

Kolejnym znaczącym źródłem pochodzenia odpadów komunalnych zmieszanych są odpady zebrane z handlu, małego biznesu, biur i instytucji. W 2014 r. z tego źródła na terenie województwa zebrano 193,8 tys. ton odpadów, co stanowiło 16,8% ogólnej masy zebranych zmieszanych odpadów komunalnych. W porównaniu z 2013 r. odnotowano spadek ich masy o 84,5 tys. ton, tj. o 30,4%.

W 2014 r. udział odpadów zmieszanych zebranych z usług komunalnych takich jak czyszczenie ulic i placów, utrzymanie parków czy cmentarzy stanowił 2,2% ogólnej ilości odpadów komunalnych zmieszanych (więcej o 0,2 p. proc. niż w 2013 r.). W porównaniu z poprzednim rokiem masa odpadów pochodzących z usług komunalnych wzrosła o 10,5%.

Duży wpływ na zmniejszenie ilości zebranych odpadów komunalnych zmieszanych ma wzrost ilości odpadów zebranych selektywnie. W 2014 r. na terenie województwa mazowieckiego zebrano selektywnie i wysegregowano z frakcji suchej 248,1 tys. ton odpadów komunalnych. Udział ilości odpadów zebranych selektywnie w ogólnej masie zebranych odpadów komunalnych stanowił 17,7% (więcej o 3,1 p. proc. niż w 2013 r.). W porównaniu z poprzednim rokiem masa odpadów zebranych selektywnie wzrosła o 54,0 tys. ton, tj. o 27,8%.

Tabl. 3. Odpady komunalne zebrane selektywnie i wysegregowane
Tabl. 3. Odpady komunalne zebrane selektywnie i wysegregowane

 W 2014 r. najwięcej odpadów zebranych selektywnie pochodziło z gospodarstw domowych, ich udział stanowił 84,2% i był wyższy o 7,6 p. proc. niż przed rokiem. W porównaniu z 2013 r. zmniejszył się udział ilości odpadów zebranych selektywnie pochodzących z usług komunalnych o 5,6 p. proc. oraz z handlu, małego biznesu, biur i instytucji o 2,0 p. proc.

Wybrane frakcje w % ogółu odpadów komunalnych zebranych selektywnie
Wybrane frakcje w % ogółu odpadów komunalnych zebranych selektywnie

 W 2014 r. struktura odpadów zebranych selektywnie była zbliżona do struktury roku 2013, nadal dominowały odpady biodegradowalne (25,7%). W porównaniu z 2013 r. odnotowano znaczny wzrost ilości zebranych odpadów wielkogabarytowych (o 48,9%) oraz biodegradowalnych (o 30,9%). Wzrosła również ilość zabranego szkła (o 18,8%), tworzyw sztucznych (o 10,1%), papieru i tektury (o 4,1%). Natjomiast spadek wystąpił w ilości zebranych selektywnie odpadów niebezpiecznych (o 69,4%), metali (o 15,3%), odzieży i tekstyliów (o 13,5%), opakowań wielomateriałowych (o 7,6%).

Zagospodarowanie odpadów komunalnych zebranych odbywa się poprzez składowanie, termiczne przekształcenie oraz recykling. W 2014 r. do odzysku przeznaczono 724,3 tys. ton odpadów komunalnych zebranych, co stanowiło 51,8% ogólnej masy odpadów komunalnych zebranych w województwie. W porównaniu z 2013 r. do odzysku przeznaczono o 283,5 tys. ton więcej zebranych odpadów komunalnych, co stanowiło wzrost o 64,3%. W 2014 r. procesowi termicznego przekształcenia z odzyskiem energii poddano 349,7 tys. ton zebranych odpadów komunalnych, co stanowiło 25,0% ogólnej masy zebranych odpadów komunalnych. W porównaniu z 2013 r. był to wzrost udziału
o 15,8 p. proc. Natomiast przekształceniu termicznemu bez odzysku energii poddano 17,9 tys. ton, co stanowiło 1,3% całkowitej masy zebranych odpadów komunalnych w województwie (spadek o 8,6 p. proc. w porównaniu z 2013 r.). Udział zebranych odpadów komunalnych przeznaczonych do recyklingu wzrósł z 13,9% do 17,9%. Natomiast do biologicznych procesów przetwarzania (fermentacji i kompostowania) przekazano o 6,8% mniej zebranych odpadów komunalnych niż w 2013 r. Udział tej formy unieszkodliwiania zmniejszył się o 1,1 p. proc. W 2014 r., pomimo nowelizacji ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminie, nadal najwięcej zebranych odpadów komunalnych w województwie trafiło na składowiska kontrolowane. Udział tej formy unieszkodliwiania odpadów stanowił 46,9%
(mniej o 10,1 p. proc. niż w 2013 r.) 

Zagospodarowanie zebranych odpadów komunalnych
Zagospodarowanie zebranych odpadów komunalnych

 W końcu 2014 r. na terenie województwa mazowieckiego funkcjonowały 53 (wobec 57 w 2013 r.) składowiska odpadów komunalnych o łącznej powierzchni 196,1 ha (wobec 200,2 ha w 2013 r.). 

Tabl. 4. Składowiska odpadów w 2014 r.
Tabl. 4. Składowiska odpadów w 2014 r.

Z ogólnej liczby czynnych składowisk większość (75,5%) zlokalizowana była na terenach wiejskich. W 2014 r. 43 składowiska, tj. 81,1% wyposażone były w instalację odgazowywania, w tym 28 z gazem uchodzącym bezpośrednio do atmosfery. Nadal niepokojącym zjawiskiem jest powstawanie dzikich wysypisk, na które wyrzucane są odpady. W końcu 2014 r. na terenie województwa mazowieckiego istniało 161 dzikich wysypisk, z czego 81,4% zlokalizowanych było na wsi. Łączna powierzchnia dzikich wysypisk wynosiła 71,7 tys. m2. W porównaniu z końcem grudnia 2013 r. liczba dzikich wysypisk zwiększyła się o 18,4%, przy czym na wsi wzrosła o 26,0%, natomiast w miastach

zmniejszyła się o 6,3%. W ciągu 2014 r. w województwie zlikwidowano 1526 dzikich wysypisk (mniej o 20,5% niż w 2013 r.), z których łącznie wywieziono 7,9 tys. ton odpadów komunalnych (więcej o 12,4% w porównaniu z 2013 r.). Większość, tj. 80,5% zlikwidowanych dzikich wysypisk znajdowała się na terenie miast, najwięcej w Warszawie – 49,1%. 

Województwo mazowieckie na tle kraju w 2014 r. – wybrane dane
Województwo mazowieckie na tle kraju w 2014 r. – wybrane dane

Źródłem informacji o odpadach komunalnych w 2014 r. są dane uzyskane na podstawie sprawozdawczości Głównego Urzędu Statystycznego na formularzu:
M-09 – Sprawozdanie o wywozie i unieszkodliwianiu odpadów komunalnych,
Załącznik do sprawozdania SG-01 – Statystyka gminy: gospodarka mieszkaniowa i komunalna. Utrzymanie czystości i porządku w gminie.
W danych (wyrażonych w liczbach bezwzględnych i względnych) mogą wystąpić drobne rozbieżności w sumowaniu na ogółem wynikające
z automatycznych zaokrągleń. Liczby te są poprawne merytorycznie.

Źródło:
Mazowiecki Ośrodek Badań Regionalnych

Komentarze (0)

Możesz być pierwszą osobą, która skomentuje tę wiadomość. Wystarczy, że skorzystasz z formularza poniżej.

Wystąpiły błędy. Prosimy poprawić formularz i spróbować ponownie.
Twój komentarz :

Czytaj także