Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Powrót do listy produktów Ostatnia aktualizacja: 2023-04-21
Konsulting środowiskowy

Doradztwo w zakresie ochrony środowiska

W ramach działalności firma oferuje:
1) Opracowania środowiskowe, tj.:
• Operaty wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych oraz na szczególne korzystanie z wód,
• Wnioski z zakresu emisji do powietrza:
- Wnioski o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,
- Zgłoszenia instalacji wprowadzających gazy lub pyły do powietrza.
• Wnioski z zakresu gospodarki odpadami:
- Wnioski o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów,
- Wnioski o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów,
- Wnioski o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów,
- Zgłoszenia produktu ubocznego,
- Instrukcje prowadzenia składowiska odpadów.
• Wnioski o wydanie pozwolenia zintegrowanego,
• Wnioski o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, w tym:
- Raporty oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć,
- Karty informacyjne planowanych przedsięwzięć;
2) Kompleksowe prowadzenie ewidencji oraz sprawozdawczości, tj. m.in.:
• Prowadzenie bieżącej ewidencji odpadów oraz sporządzanie zbiorczych zestawień danych o rodzajach i ilościach odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów
w elektronicznym systemie BDO,
• Sporządzanie rocznych sprawozdań o osiągniętych poziomach odzysku, recyklingu oraz naliczanie opłat produktowych,
• Opracowywanie sprawozdań za korzystanie ze środowiska – rozliczanie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska,
• Raportowanie do Krajowej Bazy o Emisjach Gazów Cieplarnianych i Innych Emisjach (KOBIZE).
3) Reprezentowanie w kontaktach z przedstawicielami urzędów,
4) Audyt środowiskowy – polegający na przeprowadzeniu kontroli zgodności organizacyjno-prawnej firmy z przepisami ochrony środowiska, mający na celu ocenę stopnia przestrzegania przez przedsiębiorcę wymagań z zakresu ochrony środowiska, wskazanie ewentualnych niezgodności oraz podjęcie działań korygujących,
5) Przeszkolenie pracowników w zakresie ochrony środowiska.

Porównaj ofertę z innymi dostawcami

To proste! Uzupełnij formularz i poznaj najlepsze oferty dostawców z branży ochrony środowiska.

Dystrybutor

proeKo-logiKa KAROL KRUPIŃSKI

Karol Krupiński
Adres: Żarnowo Drugie 20, 16-300 Augustów

Nr telefonu: +48 508 310 976 Skopiuj

Przy kontakcie powołaj się na portal srodowisko.pl

Wyślij wiadomość

Dodaj plik...