Powrót do listy artykułów Aktualizowany: 2022-09-19
ANALIZA ODDZIAŁYWANIA NA POWIETRZE ATMOSFERYCZNE

modelowanie rozprzestrzeniania zanieczyszczeń

✨ Eko Novum ✨


ANALIZA ODDZIAŁYWANIA NA POWIETRZE ATMOSFERYCZNE
modelowanie rozprzestrzeniania zanieczyszczeń w powietrzu


Modelowanie rozprzestrzeniania zanieczyszczeń w powietrzu to bardzo przydatne narzędzie w ocenie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Pozwala zidentyfikować czy realizacja danego przedsięwzięcia nie będzie powodowała przekroczenia dopuszczalnych wartości odniesienia substancji w powietrzu.
Modelowanie rozprzestrzeniania zanieczyszczeń przeprowadzamy w dedykowanym programie obliczeniowym, zgodnie z metodyką zawartą w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16, poz. 87).
Do programu wprowadzamy szczegółowe dane dotyczące emitorów jak wysokość, średnica, informacja czy jest to emitor pionowy, boczny, a może zadaszony. Możliwe jest zamodelowanie źródeł punktowych, liniowych oraz powierzchniowych.
W modelowaniu uwzględnia się takie zmienne jak róża wiatrów dla danej lokalizacji raz szorstkość terenu, a także aktualny stan jakości powietrza.
Emisję zanieczyszczeń z danego źródła określamy na podstawie pomiarów lub obliczeń opartych o wskaźniki emisji. Wybór metodyki obliczeń zależy od wielu czynników, głównie od specyfiki rozpatrywanych procesów, w których powstają emisje.
Uwzględnienie tych informacji umożliwia wykreślenie w formie graficznej map przedstawiających zasięg oddziaływania w postaci izolinii.
Na podstawie wyników modelowania jesteśmy w stanie określić, które źródła mogą powodować ponadnormatywną emisję zanieczyszczeń do powietrza oraz zaproponować rozwiązania zmierzające do wyeliminowania przekroczeń.
Modelowanie rozprzestrzeniania zanieczyszczeń w powietrzu może być wykorzystane do uzyskania decyzji administracyjnych dla dowolnej technologii, sporządzenia raportów oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, kart informacyjnych przedsięwzięć, wniosków o wydanie pozwolenia na emisję gazów i pyłów do powietrza czy zgłoszeń instalacji.
Wiele inwestycji wymagających uzyskania decyzji środowiskowej zlokalizowanych jest na terenach przemysłowych, gdzie funkcjonują już inne przedsięwzięcia. W modelu obliczeniowym możemy uwzględnić również inwestycje sąsiednie i określić oddziaływanie skumulowane danego przedsięwzięcia.
Jak widać modelowanie rozprzestrzeniania zanieczyszczeń w powietrzu jest wszechstronnym narzędziem umożlwiającym ocenę wpływu danego przedsięwzięcia lub instalacji na środowisko.


Zachęcamy do zapoznania się z pełną ofertą pod adresem www.eko-novum.pl

Autor:
Natalia Golec
Źródło:
www.eko-novum.pl
Dodał:
Eko Novum Pracownia Ochrony Środowiska

Czytaj także