Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Powrót do listy artykułów Aktualizowany: 2013-02-06
Raport odziaływania na środowisko

Analiza środowiskowa

Elektrownie wiatrowe stanowią bezemisyjne, odnawialne źródła energii. Przyczyniając się do ochrony klimatu poprzez redukcję emisji gazów cieplarnianych, stają się coraz powszechniejszymi elementami krajobrazu. Przy wyborze lokalizacji turbiny należy jednak uwzględnić uwarunkowania środowiskowe danego terenu. W przypadku tego typu inwestycji grupami organizmów szczególnie narażonymi na bezpośrednie negatywne oddziaływanie są zwierzęta wykorzystujące przestrzeń powietrzną: ptaki i nietoperze. Prawidłowy wybór lokalizacji  ma bardzo duże znaczenie, gdyż daje możliwość  zniwelowania negatywnego oddziaływania elektrowni wiatrowych na środowisko do poziomu bliskiego zeru. Z tego powodu nasi specjaliści poświęcają szczególnie dużo czasu na wstępną analizę lokalizacji, w wyniku czego oferowane przez nas lokalizacje spełniają wysokie standardy środowiskowe.

Wpływ elektrowni wiatrowych na awifaunę

Wpływ elektrowni wiatrowych na ptaki jest bardzo zróżnicowany i zależy przede wszystkim od wyboru lokalizacji. Prawidłowy wybór miejsca inwestycji zdecydowanie zmniejsza potencjalne negatywne oddziaływanie turbin na awifaunę, podczas gdy źle usytuowane elektrownie mogą spowodować znaczące szkody w środowisku przyrodniczym. Do głównych oddziaływań elektrowni wiatrowych na awifaunę zalicza się:

  • kolizje w wyniku zderzeń z turbiną bądź elementami towarzyszącymi;
  • efekt bariery powodujący zakłócenie krótko- i długodystansowych wędrówek ptaków (np. na trasie żerowisko-lęgowisko, lub podczas wędrówek sezonowych);
  • utratę i fragmentację siedlisk na skutek przekształceń terenu związanych z budową farmy wiatrowej.

Liczba ptaków ginących na farmach wiatrowych uzależniona jest od wielu czynników, w tym od położenia względem terenów o wysokim znaczeniu dla awifauny, tj. obszarów chronionych na których przedmiotem ochrony są ptaki (np. rezerwaty ornitologiczne, Obszary Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000), terenów podmokłych, dużych zbiorników i cieków wodnych i innych obszarów o wysokiej koncentracji ornitofauny. Skala oddziaływania przedsięwzięcia zależna jest także od składu gatunkowego awifauny występującej na danym terenie. Zależnie od lokalizacji turbin wpływ na awifaunę może być praktycznie zerowy, lub pomijalny, do bardzo istotnego z punktu widzenia istotności dla trwałości populacji ptaków.

Z tego względu każda decyzja o wyborze nowej lokalizacji poprzedzona jest gruntowną, wieloaspektową analizą, mającą na celu uniknięcie jakichkolwiek konfliktów.

Wpływ elektrowni wiatrowych na chiropterofaunę

Liczne badania potwierdzają, iż elektrownie wiatrowe mogą negatywnie oddziaływać na nietoperze, co jest związane m.in. ze wzrostem ryzyka śmiertelności bezpośredniej w wyniku kolizji, tworzeniem barier na trasach migracji i wyłączeniu części terenu z użytkowania poprzez zabudowę terenów łownych.
Z praktyki projektowej jasno wynika, że najlepsze lokalizacje wiążą się z omijaniem siedlisk nietoperzy. Wynika to bezpośrednio z założenia, mówiącego o odsuwaniu się od lasów, parków i wszelkich zadrzewień, które stanowią naturalną przeszkodę dla przepływu mas powietrza – zmniejszają prędkość wiatru.

Prawidłowa i przemyślana lokalizacja turbin nie będzie miała negatywnego oddziaływania na chiropterofaunę. 

 

Biebrzański Park Narodowy. Fot. Bartosz Turski
Biebrzański Park Narodowy. Fot. Bartosz Turski

Oferujemy Państwu możliwość wykonania wstępnej analizy środowiskowej potencjalnej lokalizacji elektrowni wiatrowej przez zespół wykwalifikowanych ekspertów z wieloletnim doświadczeniem w tej dziedzinie, bazującej m.in. na zasadach „dobrej praktyki" zawartych w Wytycznych w Zakresie Oddziaływania Elektrowni Wiatrowych na Ptaki oraz „Tymczasowych Wytycznych dot. Oceny Oddziaływania Elektrowni Wiatrowych na Nietoperze". Umożliwi ona zmniejszenie ryzyka inwestycji i związanych z tym nakładów finansowych oraz podjęcie decyzji o zasadności dalszego działania. Na dalszym etapie postępowania inwestycyjnego możemy Państwu przedstawić ofertę wykonania Screeningu, Raportu Oddziaływania na Środowisko, oraz Rocznego Monitoringu Ptaków i Nietoperzy. Badania terenowe prowadzone są  przez specjalistów w zakresie awi- i chiropterofauny, znających uwarunkowania i specyfikę danego regionu, co gwarantuje rzetelne przeprowadzenie niezbędnych opracowań.

Procedura oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ) jest prawnym narzędziem ochrony środowiska regulowanym przez ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (POŚ), (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627 z zm.). Dzięki niej możliwa jest identyfikacja potencjalnych zagrożeń dla środowiska naturalnego, zdrowia i życia ludzi oraz jak wpływa na dobra materialne i dobra kultury, jakie może ze sobą nieść planowane przedsięwzięcie.

Etap oceny oddziaływania na środowisko oraz wykonania raportu jest kluczowym elementem podczas procesu wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.  Dotyczy ona przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, które zostały szczegółowo określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (DZ. U. z 2004 r. Nr 257, poz. 2573 ze zm.).

Elementy składowe raportu OOŚ zostały określone w ustawie Prawo Ochrony Środowiska. Ponadto wójt gminy na której terenie planowana jest inwestycja może po zasięgnięciu opinii organów opiniujących określić dodatkowe zagadnienia niezbędne do uwzględnienia przy opracowywaniu raportu.

Firma Greenpol System posiada duże doświadczenie w zakresie opracowywania raportów oceny oddziaływania na środowisko, analiz środowiskowych.  Oferujemy rzetelne i fachowe wykonanie Raportu OOŚ, w atrakcyjnej cenie.

Autor:
Greenpol System
Źródło:
Greenpol System
Dodał:
Greenpol System

Czytaj także