Powrót do listy artykułów Aktualizowany: 2019-01-15
Obowiązki przedsiębiorcy w ochronie środowiska

SEKA.SA - sprawozdania KOBiZE
SEKA.SA - sprawozdania KOBiZE

W ostatnim czasie ochrona środowiska, ekologia stała się bardzo modnym tematem. Co krok możemy zauważyć różnego rodzaju przedmioty, hasła z przydomkiem „EKO". Chętnie podkreślamy, że dbamy o środowisko, począwszy od sortowania odpadów, poprzez wszystkie etapy działalności, aż po przyjmowanie/oddawanie zużytych wyrobów do ponownego przetworzenia.

Jednakże, czy dla Przedsiębiorcy tylko z tym powinna kojarzyć się ekologia? Niestety NIE.

Przedsiębiorca w toku prowadzonej działalności gospodarczej musi wywiązywać się z wielu obowiązków publiczno-prawnych. Jednym z nich są zobowiązania wynikające z prawa ochrony środowiska. Jeśli przedsiębiorca lekceważy istniejącą ustawę o ochronie środowiska, oraz przepisy odnoszące się do jego zobowiązań w związku z prowadzoną działalnością, naraża się na poważne konsekwencje finansowe i prawne.

Wymogi środowiskowe

Na skutek wprowadzania gazów i pyłów do powietrza Przedsiębiorcy płacą za emisję gazów emitowanych między innymi z użytkowania kotłowni, agregatów prądotwórczych, samochodów służbowych, procesów technologicznych czy ubytku czynnika w układzie klimatyzacji.

Do 31 marca każdego roku następującego po roku, za który sporządzane jest sprawozdanie, we własnym zakresie musimy przedłożyć do Marszałka województwa, w którym firma się znajduje, sprawozdanie o korzystaniu ze środowiska oraz wyliczyć należną z tego tytułu opłatę, zgodnie z wzorem stanowiącym załączniki do rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat. Pamiętajmy o tym, że zwolnienie z opłaty nie zwalnia z obowiązku przekazania Marszałkowi sprawozdania.

Nie można także zapomnieć o bardzo często pomijanym raporcie do Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE). Raport ten składamy do 28 lutego każdego roku następującego po roku, za który raport jest sporządzany. Przed sporządzeniem raportu musimy założyć konto w internetowym systemie krajowej bazy: www.krajowabaza.kobize.pl.

Po drugie wytwarzanie odpadów. Obliguje nas do prawidłowego ich przekazywania poprzez karty przekazania odpadów podmiotom posiadającym odpowiednie decyzje administracyjne na odbiór odpadów danego rodzaju – sprawdzajmy jednak czy dana firma na pewno może odbierać od nas dane odpady (poprośmy o decyzję na gospodarowanie odpadami).

Jesteśmy też zobowiązani do prowadzenia ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów zgodnie z katalogiem odpadów przyjętym przez Ministra Środowiska. Musimy także do 15 marca każdego roku następującego po roku, za który sporządzane jest sprawozdanie złożyć zbiorcze zestawienie o ilości wytworzonych odpadów.

Podstawą do złożenia zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości wytworzonych odpadów jest prawidłowo i systematycznie prowadzona ich ilościowa i jakościowa ewidencja.

Wzory dokumentów stosowanych na potrzeby bieżącej ewidencji odpadów zostały określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów.

Nie można także zapomnieć o prawidłowym selektywnym magazynowaniu odpadów.

Tak więc szeroko rozumiana ochrona środowiska to nie tylko segregacja odpadów czy też sadzenie drzew lub budowanie ekologicznego wizerunku marki.

Dla przedsiębiorcy, przede wszystkim jest to składanie sprawozdań, ubieganie się o decyzje administracyjne (pozwolenia), prowadzenie ewidencji odpadów.

 

Rodzaj sprawozdania   Termin złożenia   Miejsce złożenia
     
Sprawozdanie o zakresie korzystania ze środowiska   31.03 po roku kalendarzowym   Urząd Marszałkowski
     
Raport do Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE)   Do 28/29.02 po roku kalendarzowym   Strona internetowa KOBiZE
     
Zbiorcze zestawienie danych o wytwarzanych odpadach   15.03 po roku kalendarzowym   Urząd Marszałkowski

 

Należy pamiętać, że przedstawiony powyżej zakres to tylko podstawowa lista, a nie kompletny wykaz. Każda z działalności może oddziaływać na środowisko inaczej i może mieć więcej lub mniej obowiązków „środowiskowych".

W razie pytań zapraszam do kontaktu, Aleksander Florek Koordynator ds. ochrony środowiska SEKA S.A. seka.pl

 

Aleksander Florek
Koordynator ds. ochrony środowiska
tel. 32 700 22 36 | kom. 503 091 080 | e-mail: aleksander.florek@seka.pl
Dział Handlowy SEKA S.A.
ul. Piotra Skargi 8, 40-091 Katowice

Autor:
Aleksander Florek
Źródło:
seka.pl
Dodał:
SEKA S.A.

Czytaj także