Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Powrót do listy artykułów Aktualizowany: 2010-01-22
Możliwości pozyskania finansowania na produkcję peletu

Pelet to największe potencjalne źródło energii odnawialnej na świecie, które zdobywa coraz większe rzesze zwolenników. W naszym kraju pelet to nowy rodzaj paliwa ekologicznego zyskujący sobie coraz większą popularność, co najlepiej ilustruje fakt, że od 5-ciu lat notuje się systematyczny rozwój tego rynku bez istotnych mechanizmów wsparcia. Niestety, granicą rozwoju jest sama możliwość produkowania tego surowca w Polsce - przy tym należy pamiętać, aby rozwój upraw roślin energetycznych nie wpłynął na obniżenie areału upraw zbóż jadalnych. Naturalnym surowcem spełniającym oba uwarunkowania może być słoma. W Polsce około 6,5 mln ton niewykorzystanej słomy można spożytkować na cele energetyczne. Jak w każdym przypadku, także i w tym jakość produkowanego peletu w znacznej mierze determinuje jego popyt oraz cena.

Wsparcie na projekty innowacyjne

Programy dotacji unijnych na lata 2007-2013 w swoich ramowych zamierzeniach kładą nacisk na innowację i ochronę środowiska. Ze smutkiem należy stwierdzić, że produkcja peletu w tak formułowanych kryteriach jednak nie znalazła uznania. W tej sytuacji najlepszym rozwiązaniem byłoby skorzystanie z technologii produkcji peletu spełniającej wymogi innowacyjności. Nastręcza to jednak wielu kłopotów, ponieważ standardowa produkcja peletu z trocin, czy słomy nie jest innowacyjna. Ale produkcja nowego rodzaju peletu składającego się z kilku rodzajów surowca wyjściowego, np. słomy, trocin (lub innych surowców) w oparciu o nową innowacyjną technologię (np. toryfikację) może już spełniać kryteria kwalifikujące do otrzymania dofinansowana z działania 1-4 4-1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Na czym polega taryfikacja? Jest to proces prażenia polegający na termicznej obróbce biomasy w temperaturze od 250 do 290 st. Celsjusza, pod ciśnieniem bliskim ciśnieniu atmosferycznemu, bez dostępu tlenu. W efekcie otrzymuje się proszek, który ma dużo więcej zalet niż sprasowana i wysuszona biomasa. Poszukiwanie nowych metod produkcji peletu to wyzwanie nie tylko dla producentów, ale również instytutów badawczych opracowujących nowe technologie.

Definicje działalności badawczej, rozwojowej i innowacyjnej uszczegółowione zostały w Rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. w artykule 30. Intensywność wsparcia dla mikro i małych przedsiębiorców może wynieść do 70% w przypadku badań przemysłowych, a w przypadku prac rozwojowych do 45% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem. Na realizacje pozytywnych wyników prac badawczych i rozwojowych przewidziane zostało działanie 4-1 –Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R. Intensywność wsparcia na realizacje projektów celowych może wynieść do 70% kosztów kwalifikowanych dla mikro i małych przedsiębiorców - zgodnie z mapą pomocy regionalnej. Jest to realna możliwość, jak wspomniano, zarówno dla instytutów badawczych oraz, ze względu na bardzo wysokie minimalne nakłady inwestycyjne, dla dużych producentów. Kryteria oceny wyników prac badawczych są jasno sprecyzowane (np. DIN 51731). Normy jednoznacznie identyfikują ryzyko - produkt albo spełnia daną normę albo nie. Powinno to uspakajać urzędników podejmujących decyzje o pozytywnym opiniowaniu i udzieleniu ewentualnej dotacji.

Mniejsze projekty na produkcję peletu do 8 mln zł wartości projektu, mogą korzystać z dotacji, głównie na zakup maszyn i urządzeń, zawartych w programach regionalnych. Intensywność pomocy określona jest według mapy pomocy regionalnej. Przykładowo, w województwie mazowieckim jest to działanie 1.5 Rozwój przedsiębiorczości.

Możliwości finansowania z PROW

Z innych programów unijnych jedynie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 -2013 stwarza możliwość uzyskania wsparcia przy produkcji peletu. Pierwsze źródło – różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej jest adresowane do rolników, którzy chcą utworzyć firmę i produkować coś nierolniczego. Można uzyskać dofinansowanie do 100 tys. zł, do 50% kosztów inwestycji. Jest to propozycja dla rolników, którzy są w KRUSIE.

Drugie źródło finansowania jest to tworzenie mikroprzedsiębiorstw na obszarach wiejskich. Jest to pomoc w tworzeniu i rozbudowie mikroprzedsiębiorstw, znajdujących się na obszarach wiejskich. Wielkość dotacji zależy od ilości osób zatrudnianych w mikroprzedsiębiorstwie - na dotację w wysokości 100 tyś. zł możemy liczyć, jeśli biznesplan przewiduje utworzenie od 1 do 2 miejsc pracy. Dotację w wysokości 200 tyś zł otrzymamy, jeśli przewidujemy zatrudnienie więcej niż 2, a mniej niż 5 osób. Dofinansowanie w wysokości 300 tyś. zł zostanie nam przyznane, jeśli w biznesplanie zakładamy utworzenie 5 nowych miejsc pracy. Pomoc finansowa stanowi maksymalnie 50% kosztów kwalifikowanych.

Natomiast dużym działaniem, dzięki któremu można uzyskać dofinansowanie dużych i małych instalacji do przerobu biomasy, czyli również zakupić maszyny i urządzenia, jest działanie w Pierwszej Osi – „Zwiększenie wartości dodanej produkcji rolniczej i leśnej”. W tym działaniu maksymalną kwotą, jaką może dostać jedno przedsiębiorstwo, jest 20 mln zł. Produkcja peletu ze słomy kwalifikuje się do uzyskania wsparcia, które może wynosić do 50% kosztów kwalifikowanych.

Produkcja peletu ze słomy jest prostym sposobem pozyskiwania paliwa ekologicznego, jednocześnie promującego produkcję rolną i wytwórczość maszyn. Produkcja rolna surowca (słomy) nie koliduje z uprawą roślin przeznaczonych na produkcję żywności. Może w naturalny sposób eliminować powstałe w naszym kraju nieużytki rolne. Taka działalność zasługuje na promowanie na zasadach podobnych do dotacji na odnawialne źródła energii – wiatrowej, wodnej, biogazowni.

Tadeusz Marczuk
Kierownik Projektów
Management & Consulting Group Sp. z o.o.

Autor:
Tadeusz Marczuk
Źródło:
Management & Consulting Group Sp. z o.o.
Dodał:
Management & Consulting Group Sp. z o.o.

Czytaj także