Powrót do listy komunikatów Dodano: 2021-05-06  |  Ostatnia aktualizacja: 2021-05-06
Obowiązki BDO i KOBIZE, sankcje karne w ochronie środowiska
Obowiązki BDO i KOBIZE, sankcje karne w ochronie środowiska

Ochrona środowiska jest kwestią wspólną. Dlatego nie powinien dziwić fakt, że za działania przeciwko niej nakładane są kary. Dotyczy to w szczególności firm i instytucji, których skala oddziaływania na środowisko jest duża. Dowiedz się, jakie obowiązki wynikające z BDO i KOBIZE ciążą na przedsiębiorcach i jakie kary mogą być nakładane na podmioty, które nie stosują się do litery prawa. Sprawdź szkolenia z BDO i KOBIZE, które pomogą Ci zapewnić zgodność działania firmy z przepisami ochrony środowiska.

 

Czym jest przestępstwo przeciw środowisku?

Ochrona środowiska to jeden z ważniejszych celów Unii Europejskiej w ostatnich latach. We wszystkich państwach członkowskich obowiązuje dyrektywa 2008/99/WE w sprawie ochrony środowiska poprzez prawo karne, która określa listę podlegających karze przestępstw przeciwko środowisku. Zgodnie z tym aktem prawnym jest to każde działanie, które narusza prawo ochrony środowiska i które ma bardzo szkodliwe skutki lub stwarza poważne zagrożenie dla środowiska naturalnego albo zdrowia ludzi. Są to przede wszystkim takie działania jak:

  • nielegalna emisja lub nielegalne uwalnianie substancji do powietrza, wody lub gleby,
  • nielegalny handel dziką fauną i florą,
  • nielegalny handel substancjami zubożającymi warstwę ozonową,
  • nielegalne przemieszczanie lub składowanie odpadów.

Jednocześnie UE ratyfikowała ustanowioną przez Europejską Komisję Gospodarczą ONZ Konwencję z Aarhus, która przyznaje społeczeństwu szereg praw w odniesieniu do tego tematu, m.in. powszechne prawo do informacji, które są w posiadaniu organów publicznych, prawo do udziału w podejmowaniu decyzji dotyczących środowiska czy też prawo do procedur odwoławczych pozwalających na zakwestionowanie decyzji organów publicznych podjętych z naruszeniem prawa ochrony środowiska.

 

Obowiązki przedsiębiorców związane z odpadami oraz emisją gazów cieplarnianych i innych substancji – szkolenia z BDO i KOBIZE

W celu zapewnienia kontroli nad działalnością przedsiębiorstw, która może negatywnie wpływać na środowisko na przedsiębiorców nałożono szereg obowiązków. Dwa z nich są bardzo powszechne i dotykają niemalże wszystkich przedsiębiorców w Polsce. Są to obowiązek raportowania do Bazy Danych Odpadowych (BDO) poziomu odpadów wprowadzanych do obrotu oraz obowiązek sprawozdawczości do KOBIZE, czyli Krajowej Bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji do powietrza prowadzonej przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami.

Szkolenia BDO pozwalają przedsiębiorcom zapoznać się z obowiązkami dotyczącymi rejestracji w Bazie Danych Odpadowych oraz zasadami dostarczania informacji związanych z gospodarką odpadami (sporządzanie sprawozdań, monitorowanie poziomu generowanych odpadów, identyfikacja podmiotów zobowiązanych do wpisu w BDO, terminy składania sprawozdań w BDO, metody i zasady aktualizacji wpisów w BDO, praktyczne wypełnianie sprawozdań poprzez bazę BDO…), jak też wysokością kar grożących na nieprzestrzeganie obowiązków. Szkolenia BDO realizowane są zarówno w postaci tradycyjnych szkoleń stacjonarnych, jak i jako szkolenia BDO online, które odbywają się na żywo na platformach do wideokonferencji. Listę szkoleń z BDO od kilkudziesięciu organizatorów znajdziemy w serwisie Eventis.

Szkolenia KOBIZE pozwalają natomiast zapoznać się z innym obowiązkiem przedsiębiorców, czyli raportowaniem do Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami. Co istotne, obowiązek ten dotyka znaczącą większość przedsiębiorstw w Polsce – wystarczy że jako firma użytkujemy samochody osobowe lub dostawcze bądź też korzystamy z klimatyzacji w biurze, a zobowiązani jesteśmy sporządzić raport do KOBIZE. Szkolenia z KOBIZE pozwalają zrozumieć zakres obowiązków, podstawy prawne, praktyczne aspekty przygotowywania raportów do KOBIZE oraz sankcje grożące z tytułu niedopełnienia obowiązków. Szkolenia z KOBIZE realizowane są powszechnie online. Przeciętne szkolenie z KOBIZE trwa jeden dzień roboczy, obejmuje około 6 godzin zajęć, które w pełni wystarczają do zapoznania się z tematyką KOBIZE. Szkolenia tego typu cechują się też dużą przystępnością cenową, ich koszt to z reguły już od 400 do 1 200 zł os osoby. Bazę szkoleń z KOBIZE znajdziemy online, w serwisie Eventis.pl.

Więcej wydarzeń merytorycznych poświęconych ochronie środowiska, takich jak szkolenia stacjonarne i szkolenia online, kursy video i na żywo oraz konferencje i kongresy znajdziemy na stronie https://eventis.pl/wydarzenia/ochrona-srodowiska.

 

Ochrona środowiska – sankcje karne za naruszenie prawa

Wszelkie wymienione powyżej czyny zabronione, a także inne sprzeczne z prawem działania związane np. z przetwarzaniem odpadów lub prowadzeniem niebezpiecznej działalności podlegają zgodnie z prawem UE sankcjom karnym. Unia wymaga od państw członkowskich stosowania skutecznych, proporcjonalnych i odstraszających kar za przestępstwa związane z ochroną środowiska, jeśli są one popełniane umyślnie lub na skutek poważnego zaniedbania. Oznacza to, że warto dokładnie znać przepisy w tym zakresie i pilnować ich przestrzegania. Warto zaznaczyć, że kary są ostrzejsze, jeśli przestępstwo przeciwko środowisku naturalnemu jest popełniane przez przedsiębiorstwo. W praktyce najczęściej nakłada się na firmy dotkliwe sankcje pieniężne sięgające nawet setek tysięcy złotych. W niektórych przypadkach możliwe jest również wstrzymanie działalności w określonym zakresie, wstrzymanie pracy instalacji, a także ograniczenie lub pozbawienie wolności.

Prawo ochrony środowiska jest obecnie jedną z ważniejszych gałęzi prawa, a jego normy dotyczą wielu sfer działalności, w tym gospodarki odpadami, spalania paliw, gospodarki wodno-ściekowej, wprowadzania na rynek produktów w opakowaniach, realizacji inwestycji i wielu innych. Dlatego firmy powinny zwracać szczególną uwagę właśnie na te przepisy, by nie narazić się na dotkliwe sankcje.

 

Kategoria komunikatu:

Porady i ciekawostki branżowe

Źródło:
eventis.pl
urządzenia z xtech

Interesują Cię ciekawostki i informacje o wydarzeniach w branży?
Podaj swój adres e-mail a wyślemy Ci bezpłatny biuletyn.

Czytaj także