• Wyniki wyszukiwania w kategorii Usługi (13)
    dla informacji wprowadzonych przez firmę 'Eko Novum Pracownia Ochrony Środowiska'

Informacje wprowadzone przez Eko Novum Pracownia Ochrony Środowiska [Resetuj]

USŁUGA

Opłaty za korzystanie ze środowiska i sprawozdawczość

Opłaty za korzystanie ze środowiska i sprawozdawczość

Przepisy z zakresu ochrony środowiska nakładają liczne obowiązki sprawozdawcze na podmioty korzystające ze środowiska. Sprawozdawczość środowiskowa to tabelaryczny wykaz informacji o zakresie korzystania ze środowiska. Wypełniają go podmioty,...

Wykonawca:
Eko Novum Pracownia Ochrony Środowiska
USŁUGA

Outsourcing i doradztwo środowiskowe

Outsourcing i doradztwo środowiskowe

Przepisy z zakresu ochrony środowiska nakładają liczne obowiązki sprawozdawcze na podmioty korzystające ze środowiska. Mnogość aktów prawnych i ich ciągła aktualizacja utrudniają jednak wypełnianie wynikających z Prawa ochrony środowiska...

Wykonawca:
Eko Novum Pracownia Ochrony Środowiska
USŁUGA

Rejestr BDO

Rejestr BDO

Rejestr BDO to Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami. System umożliwia przetwarzanie informacji w formie elektronicznej. Jego celem jest ograniczenie nieprawidłowości w sektorze gospodarki...

Wykonawca:
Eko Novum Pracownia Ochrony Środowiska
USŁUGA

operaty wodnoprawne

operaty wodnoprawne

Zagadnienia dotyczące gospodarowania wodami reguluje ustawa Prawo wodne. Wskazuje ona przypadki, kiedy konieczne jest uzyskanie dokumentu, jakim jest pozwolenie wodnoprawne. Jest ono wymagane m.in. na: usługi wodne obejmujące pobór wód...

Wykonawca:
Eko Novum Pracownia Ochrony Środowiska

Brakuje Ci czasu na szukanie?

A może wyników jest dużo, a szukasz tylko najlepszych ofert... Niezmiennie rekomendujemy skorzystanie z zapytań ofertowch.
Wpisz czego szukasz do formularza zapytania, A MY ZAJMIEMY SIĘ RESZTĄ - BEZPŁATNIE.

USŁUGA

Decyzja środowiskowa

Decyzja środowiskowa

Realizacja przedsięwzięć mogących oddziaływać na środowisko wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji, czyli tzw. decyzji środowiskowej.   Oferujemy pomoc w procesie inwestycyjnym poprzez uzyskanie w...

Wykonawca:
Eko Novum Pracownia Ochrony Środowiska
USŁUGA

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów

Zgodnie z art. 180a ustawy Prawo ochrony środowiska takie pozwolenie jest konieczne w przypadku wytwarzania odpadów: o masie powyżej 1 Mg rocznie – w przypadku odpadów niebezpiecznych lub, o masie powyżej 5000 Mg rocznie – w przypadku...

Wykonawca:
Eko Novum Pracownia Ochrony Środowiska
USŁUGA

Pozwolenie zintegrowane

Pozwolenie zintegrowane

Pozwolenie zintegrowane jest niezbędne do eksploatacji instalacji, które ze względu na swoją skalę i prowadzoną działalność mogą powodować zanieczyszczenia poszczególnych elementów przyrodniczych bądź środowiska rozumianego jako całość. Istotą...

Wykonawca:
Eko Novum Pracownia Ochrony Środowiska
USŁUGA

Pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza

Pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza

Eksploatacja instalacji powodująca wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza jest dozwolona po uzyskaniu pozwolenia, jeżeli takie jest wymagane. Określa to art. 180 pkt. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska. Pozwolenie na emisję gazów i pyłów jest...

Wykonawca:
Eko Novum Pracownia Ochrony Środowiska
USŁUGA

Raport początkowy/analiza ryzyka

Raport początkowy/analiza ryzyka

Raport początkowy o stanie zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód gruntowych substancjami powodującymi ryzyko stanowi załącznik do wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego. Raport początkowy określa stan gleby, ziemi i wód gruntowych. Raport...

Wykonawca:
Eko Novum Pracownia Ochrony Środowiska
USŁUGA

Zezwolenie na przetwarzanie odpadów

Zezwolenie na przetwarzanie odpadów

Definicja określa przetwarzanie odpadów jako procesy mające na celu: odzysk surowców wtórnych, czyli tzw. recykling, unieszkodliwienie odpadów poprzez m.in. ich spalanie lub właściwe składowanie, a także przygotowanie poprzedzające...

Wykonawca:
Eko Novum Pracownia Ochrony Środowiska
USŁUGA

Zgłoszenie instalacji, z których emisja nie wymaga pozwolenia

Zgłoszenie instalacji, z których emisja nie wymaga pozwolenia

Zgodnie z art. 152 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska instalacja, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a mogąca negatywnie oddziaływać na środowisko, podlega zgłoszeniu organowi ochrony środowiska. O tym, czy instalacja wymaga pozwolenia...

Wykonawca:
Eko Novum Pracownia Ochrony Środowiska
USŁUGA

Zezwolenie na zbieranie odpadów

Zezwolenie na zbieranie odpadów

Zbieranie odpadów polega na: gromadzeniu odpadów przed ich transportem do miejsc przetwarzania, wstępnym sortowaniu nieprowadzącym do zasadniczej zmiany charakteru i składu odpadów i niepowodujące zmiany ich klasyfikacji, tymczasowym...

Wykonawca:
Eko Novum Pracownia Ochrony Środowiska
USŁUGA

Operat przeciwpożarowy

Operat przeciwpożarowy

W świetle prawa operat przeciwpożarowy to dokument, który zawiera warunki ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu, jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów. Muszą być one uzgodnione z właściwym miejscowo Komendantem Państwowej...

Wykonawca:
Eko Novum Pracownia Ochrony Środowiska

Znalezionych wyników: 13