Powrót do listy artykułów Aktualizowany: 2022-11-17
Serwis oraz regeneracja dopalaczy termicznych RTO

Serwis Dopalaczy termicznych regeneracja złoża ceramicznego w dopalaczu termicznym

CZYSZCZENIE DOPALACZY TERMICZNYCH RTO
Podstawowe informacje o RTO i LZO

Green Technologies
Adres email:rto.gtc@gmail.com / serwis.rto@gmail.com

Numer telefonu : +48 880 643 680
Strona web : https://www.rto-serwis.pl/ 

                   https://www.rto-mediaceramic.pl/

                   https://www.rto-gtc.com/ - strona w budowie 
Strona | 1
Regeneracyjne termiczne dopalacze (RTO - Regenerative thermal oxidizer)
Regeneracyjne dopalacze termiczne RTO to urządzenia ograniczające emisję Lotnych
Związków Organicznych do atmosfery oraz pozwalające wykorzystać energię odpadową
z procesów przemysłowych i spalania.
System dopalania termicznego, oparty na odzysku energii cieplnej za pośrednictwem złoża
ceramicznego, pozwala osiągnąć sprawność na poziomie TER=95%. Dopalacze RTO pracują
z temperaturą utleniania ponad 760 - 850°C (1400 - 1520 °F), stosowane jako 2,3,5-komorowe,
obsługujące strumienie powietrza w zakresie 3.000 – 110.000 Nm3/h. Zakres zastosowań dla
niskich i średnich koncentracji LZO wynosi: 0,5 - 15 g/m3.
Najczęściej stosuje się RTO w wykonaniu 3-komorowym wraz z instalacją odzysku ciepła,
działającym w warunkach autotermicznych, dzięki czemu redukuje się koszty zasilania poprzez
wykorzystanie energii spalania do podniesienia temperatury gazów odlotowych. Odpowiednie
warunki w komorze spalania, przyczyniają się do prawie całkowitego oczyszczenia powietrza
procesowego.
Zbiór informacji autora NT TRADE http://nttrade.pl/pl/rto
Co oznacza skrót LZO
Lotne związki organiczne, LZO (VOCs, ang. volatile organic compounds) – grupa związków
organicznych, wykazujących następujące własności:
z łatwością przechodzą w postać pary lub gazu charakteryzują się wysoką prężnością par i
niską rozpuszczalnością w wodzie ich temperatura wrzenia mieści się w zakresie: 50-250 °C
(pomiar w warunkach ciśnienia normalnego 101,3 kPa).Zawierają również
atomy tlenu, wodoru, fluoru, chloru, siarki, azotu, bromu. Lotne związki organiczne występują
jako uboczne produkty w wielu procesach przemysłowych i stanowią źródło zanieczyszczeń
środowiska. Szczególnie duże znaczenie ma wtórne zanieczyszczenie substancjami
powstającymi w wyniku reakcji chemicznych jakie zachodzą w środowisku z udziałem LZO. W
taki sposób powstaje np. ozon troposferyczny.
Z tego względu w wielu krajach świata (także w Polsce) istnieją normy ograniczające ich emisję
do środowiska, poprzez określenie dopuszczalnych wartości maksymalnej zawartości LZO w
produktach. Zawartość LZO określa masę lotnych związków organicznych, wyrażoną w
przypadku cieczy w gramach na litr (g/l) produktu gotowego do użytku.Ponadto wiele
CZYSZCZENIE DOPALACZY TERMICZNYCH RTO
Podstawowe informacje o RTO i LZO

Green Technologies
Adres email:rto.gtc@gmail.com / serwis.rto@gmail.com

Numer telefonu : +48 880 643 680
Strona web : https://www.rto-serwis.pl/

https://www.rto-mediaceramic.pl/

https://www.rto-gtc.com/ - strona w budowie


Strona | 2
procesów produkcyjnych, w których używa się LZO obostrzonych jest standardami emisyjnymi,
wyrażonymi zazwyczaj dwoma wartościami stężenie LZO (przeliczone na masę węgla
organicznego) w gazach odlotowych z instalacji [mgCorg/Nm3]dopuszczalny udział
niezorganizowanej emisji LZO z instalacji Dla niektórych procesów standardy określone są
innymi wartościami, np. dla przemysłowego powlekania pojazdów standard wyrażony może
być w dopuszczalnej masie LZO na określoną powierzchnię.
Podstawa ustalenia standardów emisyjnych
Standardy emisyjne w zakresie wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza określone są dla
niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania
odpadów, odpowiednio jako:
stężenie gazów lub pyłów w gazach odlotowych, masa gazów lub pyłów wprowadzana w
określonym czasie, bądź stosunek masy gazów lub pyłów do jednostki wykorzystywanego
surowca, materiału, paliwa lub powstającego produktu. Standardy emisyjne w zakresie
wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza mogą zostać zróżnicowane w zależności od:
rodzaju lub skali działalności, procesu technologicznego lub operacji technicznej, terminu
wydania pozwolenia na budowę lub pozwolenia na użytkowanie, terminu złożenia wniosku o
wydanie pozwolenia na budowę lub pozwolenia na użytkowanie, terminu oddania do
użytkowania lub zakończenia użytkowania, terminu dalszego łącznego czasu użytkowania - w
przypadku instalacji i źródeł spalania paliw;
skali działalności lub roku produkcji - w przypadku urządzeń spalania lub współspalania
odpadów.
Dopuszczalne wielkości emisji.
Minister właściwy do spraw środowiska określił dopuszczalne wielkości emisji substancji do
powietrza z:
źródeł spalania, instalacji i urządzeń spalania lub współspalania odpadów,
instalacji przetwarzania azbestu lub produktów zawierających azbest, instalacji do produkcji
dwutlenku tytanu, instalacji, w których używane są rozpuszczalniki organiczne i urządzeń
spalania lub współspalania odpadów. Dotrzymanie standardów emisji LZO . Dotrzymanie
określonych przez prawo krajowe, a narzuconych przez Unię Europejską, standardów emisji
LZO ma dla przedsiębiorcy bardzo duże znaczenie – za zaniedbanie tego obowiązku grożą mu
kary.


CZYSZCZENIE DOPALACZY TERMICZNYCH RTO
Podstawowe informacje o RTO i LZO

Green Technologies
Adres email:rto.gtc@gmail.com / serwis.rto@gmail.com

Numer telefonu : +48 880 643 680
Strona web : https://www.rto-serwis.pl/

https://www.rto-mediaceramic.pl/

https://www.rto-gtc.com/ - strona w budowie


Strona | 3
Brak realizacji poniższych wymogów stanowi podstawę do wymierzenia kar:
• przekroczenie warunków pozwolenia emisyjnego może skutkować wstrzymaniem
użytkowania instalacji, a pozwolenia zintegrowanego - obligatoryjnym wstrzymaniem instalacji
przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska,
• w przypadku przekroczeń warunków pozwolenia prowadzącemu instalacje wymierzone
zostaną administracyjne kary pieniężne i dodatkowo poniesie on koszty kontroli,
• przekroczenie standardów emisyjnych zagrożone jest karą grzywny oraz naliczeniem
kosztów kontroli,
• brak pozwolenia skutkuje zwiększonymi opłatami za wprowadzanie substancji do powietrza
o 500% .
Prowadzący instalację oraz użytkownik urządzenia są obowiązani do okresowych, ciągłych lub
wstępnych pomiarów wielkości emisji. Ponadto w przypadkach wymienionych w
rozporządzeniu ministra środowiska z 30 października 2014 r. w sprawie wymagań w zakresie
prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody należy
wykonywać ciągle lub okresowe pomiary emisji oraz przekazywać sprawozdania właściwym
organom.
Co zyskamy stosując metody ograniczania LZO
Dzięki stosowaniu odpowiednich metod ograniczenia LZO można uzyskać:
ograniczenie emisji LZO do powietrza co najmniej do poziomu pozwalającego na dotrzymanie
zarówno standardów emisyjnych jak i standardów jakości środowiska,
opłacalność ekonomiczną,
zapewnienie odzysku substancji organicznych na zasadzie procesów adsorpcji-desorpcji, które
mogą być ponownie użyte w procesie technologicznym.


CZYSZCZENIE DOPALACZY TERMICZNYCH RTO
Podstawowe informacje o RTO i LZO

Green Technologies
Adres email:rto.gtc@gmail.com / serwis.rto@gmail.com

Numer telefonu : +48 880 643 680
Strona web : https://www.rto-serwis.pl/

https://www.rto-mediaceramic.pl/

https://www.rto-gtc.com/ - strona w budowie

 
Procesy stosowane w metodach usuwania LZO
Wśród metod usuwania LZO z powietrza stosuję się procesy fizykochemiczne jak:
adsorpcję, np. na filtrach węglowych
absorpcję, kondensancję – skraplanie par;
utlenianie (w tekście omawiamy niektóre metody spalania termicznego i katalitycznego oraz
metody biologiczne, na biopłuczkach).
Decyzja zależna od kosztów
Wybierając odpowiednią metodę powinniśmy zwrócić uwagę na aspekt ekologiczny i
ekonomiczny, czyli czy koszty inwestycyjne związane z ograniczeniem emisji będą adekwatne
do zysków z produkcji.
Na rynku funkcjonuje szeroka gama metod pozwalających w dostosowaniu do danego procesu
skutecznie ograniczyć emisję LZO.
W zależności od wielkości produkcji i kondycji firmy, przedsiębiorca musi zdecydować, czy stać
go na zastosowanie innowacyjnych metod ograniczenia emisji LZO, polegających na ich
odzysku, czy zastosuje metody destrukcji, w których nie wykorzysta odzyskanych LZO, a
jeszcze pozostanie z odpadem, który będzie musiał właściwie zagospodarować. W metodach
regeneracyjnych też mogą powstawać odpady będące produktem ubocznym procesu
ograniczenia LZO, ale ważniejszy jest tu aspekt finansowy z odzysku związków organicznych.

Autor:
Michał Rzepczyński
Źródło:
https://www.rto-mediaceramic.pl/
Dodał:
GREEN TECHNOLOGIES

Czytaj także