Powrót do listy usług Ostatnia aktualizacja: 2021-09-24
pozwolenie wodnoprawne
pozwolenie wodnoprawne
Zasięg:
krajowy

Pozwolenie wodnoprawne to decyzja administracyjna regulująca kwestie związane z oddziaływaniem na środowisko wodno-gruntowe i określająca przykłądowo warunki poboru wód, odporwadzania ścieków czy też odprowadzania wód opadowych. Szczegółowo przypadki, gdy wymagane jest pozwolenie wodnoprawne określa ustawa Prawo wodne.

Pozwolenie wodnoprawne wydawane jest obecnie w większości przypadków przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie na podstawie stosownego wniosku wraz z ustawowo określonymi załącznikami, spośród których istotną rolę pełni operat wodnoprawny.

Czym jest operat wodnoprawny?

Operat wodnoprawny to opracowanie stanowiące merytoryczną podstawę do wydania pozwolenia wodnoprawnego. Zakres operatu wodnoprawnego szczegółowo określają przepisy Prawa wodnego i zgodnie z nimi operat musi składać się z części opisowej i części graficznej.

W części opisowej przedstawiamy m.in. informacje na temat Wnioskodawcy, określamy cel i zakres korzystania z wód, przedstawiamy dane na temat ilości i jakości odprowadzanych ścieków lub ilości pobieranej wody, opisujemy oddziaływanie na wody powierzchniowe i podziemne oraz chronione obiekty przyrodnicze, ustalamy obowiązki w stosunku do osób trzecich.

W części graficznej przedstawiamy m.in. plan urządzeń wodnych i zasięg oddziaływania zamierzonego korzystania z wód naniesiony na mapę sytuacyjno-wysokościową terenu, przekroje poprzeczne i podłużne urządzeń wodnych i koryt wód płynących, schemat rozmieszczenia urządzeń pomiarowych oraz znaków żeglugowych, schemat funkcjonalny lub technologiczny urządzeń wodnych.

Na czym polega nasza współpraca?

Współpracę przy opracowaniu operatu wodnoprawnego rozpoczynamy od ustalenia zakresu korzystania ze wód, zebrania danych na temat zakładu, ewentualnie przeprowadzenia wizji lokalnej. Na bazie zebranych materiałów ustalamy, czy potrzebne jest wykonanie dodatkowych badań jakości ścieków lub wody, czy mamy aktualne mapy, przekroje, schematy itp. Przy opracowywaniu załączników do operatu korzystam z pomocy uprawnionych geodetów oraz hydrologów przygotowujących dokumentacje hydrogeologiczne w zakresie poboru wód podziemnych.

Współpracę kończymy z chwilą uzyskania satysfakcjonującej decyzji właściwego urzędu. W uzgodnionych przypadkach uzyskuję pozwolenie w imieniu klienta, a w sytuacji, gdy klient występuje o wydanie pozwolenia samodzielnie, udzielam wyjaśnień i przygotowuję odpowiedzi na ewentualne pytania urzędu, aż do momentu wydania decyzji.

Po wydaniu pozwolenia wodnoprawnego weryfikuję jego treść, omawiam jego warunki i wskazuję kluczowe obowiązki, które należy realizować na bieżąco. W uzasadnionych przypadkach zdarza się, że trzeba występować o sprostowanie lub korektę treści pozwolenia.

Skontaktuj się z dystrybutorem

Firma

ecotrail Agnieszka Wieczorek

Adres: Krobielewko 45, 66-440 Skwierzyna

Nr telefonu: 693 455 861 Skopiuj

E-mail: biuro@ecotrail.com.pl Skopiuj
WWW: www.ecotrail.com.pl

Przy kontakcie powołaj się na portal srodowisko.pl

Wyślij wiadomość

Dodaj plik...

Kategorie usługi