Powrót do listy usług Ostatnia aktualizacja: 2021-09-24
pozwolenia na wytwarzanie odpadów oraz zezwolenia odpadowe
pozwolenia na wytwarzanie odpadów oraz zezwolenia odpadowe
Zasięg:
krajowy

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów

W sytuacji, gdy eksploatacja instalacji, rozumiana jako jej użytkowanie i utrzymanie w sprawności, powoduje powstawanie odpadów w ilości przekraczającej tonę na rok odpadów niebezpiecznych lub 5000 ton na rok odpadów innych niż niebezpieczne wówczas należy uzyskać pozwolenie na wytwarzanie odpadów. W innych przypadkach pozwolenie nie jest wymagane i instalacja może funkcjonować bez niego.

Zezwolenie na przetwarzanie, transport i zbieranie odpadów

Obowiązujące przepisy ustawy o odpadach definiują przetwarzanie odpadów jako procesy odzysku, w tym recyklingu lub unieszkodliwiania prowadzone głównie w instalacjach i urządzeniach oraz w określonych przypadkach poza instalacjami. Aby prowadzić tego rodzaju działalność konieczne jest uzyskanie zezwolenia na przetwarzanie (odzysk lub unieszkodliwianie) odpadów.
Z kolei firmy zajmujące się obrotem odpadami i ich przewozem potrzebują zezwoleń odpowiednio na zbieranie i transport odpadów.

Istotnym załącznikiem do wniosków w zakresie gospodarowania odpadami jest obecnie operat przeciwpożarowy. W tym zakresie współpracuję z rzeczoznawcą ds. przeciwpożarowych lub inżynierem pożarnictwa opracowującym taki operat i weryfikuję jego treść, tak aby był spójny z przygotowanym wnioskiem.

Zgłoszenie produktu ubocznego

Ustawa o odpadach określa szczegółowo warunki pod jakimi przedmiot lub substancja, powstające w wyniku procesu produkcyjnego, którego podstawowym celem nie jest ich produkcja, mogą być uznane za produkt uboczny, niebędący odpadem.

Aby uznać przedmiot lub substancję za produkt uboczny wytwórca jest musi złożyć marszałkowi województwa stosowne jako zgłoszenie. Zgłoszenie jest przyjęte, gdy urząd marszałkowski w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania zgłoszenia nie wyrazi sprzeciwu, w drodze decyzji.

Trudność w przygotowaniu tego rodzaju dokumentacji polega na odpowiednim opisaniu procesu technologicznego oraz zebraniu dowodów w postaci umów z ewentualnymi odbiorcami oraz wyników badań laboratoryjnych potwierdzających właściwości przedmiotu lub substancji.

Na czym polega nasza współpraca?

Zbierając dane do wniosku o wydanie pozwolenia przeprowadzam szczegółową analizę miejsc wytwarzania odpadów, w wyniku której dzielimy powstające odpady na wytwarzane w instalacji i poza instalacją, w związku z czym opracowana dokumentacja odpowiada stanowi faktycznemu i potrzebom klienta.

Gwarantuję, że przygotowywana dokumentacja będzie odpowiadać aktualnym przepisom ustawy o odpadach. W przypadku zezwoleń na przetwarzanie odpadów szczegółowo opisuję technologię oraz ustalam rodzaj i kod procesu przetwarzania uwzględniając specyfikę branży, rodzaj instalacji i potrzeby klienta wynikające z powiązań z innymi podmiotami w łańcuchu gospodarowania odpadami. W przypadku zezwoleń na transport istotne jest wykazanie rodzaju pojazdów i stosowanych zabezpieczeń na czas przewozu, a w przypadku zbierania odpadów nacisk kładziemy na opis miejsc i sposobu zbierania odpadów.

Nasza współpraca obejmuje również etap uzgodnień z urzędami, składanie ewentualnych wyjaśnień, aż do momentu uzyskania właściwej decyzji oraz omówienie obowiązków z niej wynikających.

Skontaktuj się z dystrybutorem

Firma

ecotrail Agnieszka Wieczorek

Adres: Krobielewko 45, 66-440 Skwierzyna

Nr telefonu: 693 455 861 Skopiuj

E-mail: biuro@ecotrail.com.pl Skopiuj
WWW: www.ecotrail.com.pl

Przy kontakcie powołaj się na portal srodowisko.pl

Wyślij wiadomość

Dodaj plik...