Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Powrót do listy usług Ostatnia aktualizacja: 2023-10-27
Operaty wodnoprawne
Operaty wodnoprawne
Zasięg:
krajowy

Ope­rat wod­no­prawny jest pod­sta­wo­wym doku­men­tem, na pod­sta­wie któ­rego uzy­skuje się pozwo­le­nie wod­no­prawne. Uza­sad­nia on potrzeby wodne przy­szłego użyt­kow­nika wód (inwe­stora), ubiegającego się o pozwo­le­nie wod­no­prawne. Przy pod­ję­ciu decy­zji o pozwo­le­niu wod­no­praw­nym organ wyda­jący posił­kuje się ope­ra­tem, dla­tego tak ważne jest jego skru­pu­latne przy­go­to­wa­nie.
W postaci ope­ratu przed­sta­wiany jest cały mate­riał dowo­dowy: dokładna ana­liza prawna, tech­niczna i śro­do­wi­skowa, wszyst­kie aspekty prawne, tech­niczne i śro­do­wi­skowe itp. Treść ope­ratu powinien być zgodny z pro­jek­tami budow­la­nymi, okre­ślo­nymi usta­wami i roz­po­rzą­dze­niami zawiera wszyst­kie nie­zbędne obli­cze­nia oraz załącz­niki gra­ficzne.

Skontaktuj się z dystrybutorem

Firma

PRO-ECO Jan Powęzka

Adres: Kraszewskiego 34, 23-204 Kraśnik

Nr telefonu: 697-453-582 Skopiuj

E-mail: ochronasrodowiska_krasnik@wp.pl Skopiuj
WWW: specjalista-ds-ochrony-srodowiska.business.site

Przy kontakcie powołaj się na portal srodowisko.pl

Wyślij wiadomość

Dodaj plik...