Powrót do listy szkoleń Ostatnia aktualizacja: 2019-09-06

Powrót do kalendarium
OBOWIĄZKI GMIN I PRZEDSIĘBIORSTW KOMUNALNYCH W ZAKRESIE PONOSZENIA OPŁAT ZA USŁUGI WODNE

OPŁATY ZA ODPROWADZANIE WÓD OPADOWYCH I ROZTOPOWYCH. WERYFIKACJA POZWOLEŃ WODNOPRAWNYCH. TARYFY DLA WODY- ZMIANY TARYFY W TRAKCIE OBOWIĄZYWANIA

Koszt szkolenia:
590 zł, od każdej kolejnej osoby 550 zł
Czas trwania:
10:00-16:00
Najbliższy termin:
Nie został okreslony

Przegląd aktualnego stanu prawnego, w tym ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dla sektora wodociągowo- kanalizacyjnego i komunalnego.

Do udziału zapraszamy przedstawicieli zarządów oraz kadry ekonomiczno-finansowej i księgowej przedsiębiorstw wodnokanalizacyjnych i komunalnych a także radnych gmin, wójtów, burmistrzów i prezydentów.

Rozpoczęcie szkolenia godz. 10.00

1. Nowelizacja ustawy Prawo wodne:
a. instrumenty ekonomiczne w gospodarowaniu wodami,
b. oświadczenia o ilości pobranej wody i odprowadzonych ścieków oraz wód opadowych i roztopowych – do potrzeb ustalania opłat za usługo wodne,
c. kryteria i konsekwencje wskazywania celów, na jakie pobierana jest woda,
d. najczęstsze problemy i konsekwencje złożenia wadliwego oświadczenia,
e. procedury reklamacyjne,
f. orzecznictwo sądowe.
2. Opłaty za usługi wodne:
a. opłaty stałe i opłaty zmienne,
b. opłaty za pobór wody i odprowadzanie ścieków,
c. opłaty za wprowadzanie do wód – wód opadowych i roztopowych,
d. opłaty za zmniejszenie retencji,
3. Odprowadzania wód opadowych i roztopowych:
a. pozwolenia wodnoprawne na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych,
b. treść oświadczenia o ilości odprowadzonych wód,
c. obowiązek ponoszenia opłat za usługi wodne,
d. konsekwencje nie złożenia oświadczenia o ilości odprowadzonych wód,
e. orzecznictwo sądowe.
4. Analiza przepisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
a. zamówienia in house oraz przetargi na odbiór odpadów z terenów zamieszkanych, niezamieszkanych i mieszanych;
b. elementy umowy w sprawie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów od właścicieli nieruchomości;
c. nowe zasady naliczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym przepisy dotyczące kompostników;
d. zmiany w obszarze selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, w tym tryb naliczania opłaty podwyższonych za nieprowadzenie segregacji odpadów;
e. regiony gospodarki odpadami w nowej rzeczywistości prawnej, w tym kwestia przemieszczania odpadów;
f. zmiany w wojewódzkich planach gospodarki odpadami komunalnymi;
g. los prawny uchwał wykonawczych;
h. instalacja komunalna jako „spadkobierca" regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych;
i. nowe zasady i terminy magazynowania odpadów;
j. zmiany dotyczące monitoringu miejsc magazynowania lub składowania odpadów;

5. Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu..
a. określanie taryf i okres obowiązywania taryf,
b. wniosek o skrócenie czasu obowiązywania i ustalenie nowych taryf.
c. działalność centralnego organu regulacyjnego.
6. Procedury rozpatrywania wniosku taryfowego.
d. terminy ustawowe i kpa,
e. weryfikacja wniosków taryfowych,
f. decyzje regulatora – przykłady i omówienie,
g. procedury odwoławcze, rozstrzyganie sporów.

 

Cena obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie, lunch, przerwy kawowe.

Warunki rezygnacji:
Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

 

Najbliższe terminy tego szkolenia

Obecnie nie ma wyznaczonych terminów tego wydarzenia. Jesteś zainteresowany tym tematem? Skontaktuj się z firmą

Organizator

Centrum Rozwoju Finansów

Monika Cicha
Nr telefonu: 22 837 75 94, 506 335 666 Pokaż numer

Przy kontakcie powołaj się na portal srodowisko.pl

Wyślij wiadomość

Dodaj plik...