Powrót do listy firm Ostatnia aktualizacja: 2013-07-25
Czasopismo "Technologia Wody"

Systemy zaopatrzenia w wodę; odprowadzanie i oczyszczanie ścieków; bezpieczeństwo; gospodarka wodna

brak grafiki
Siedziba:
Piaseczno, mazowieckie
Zasięg:
Krajowy

Technologia Wody
Jedyny i unikalny w Polsce miesięcznik naukowo-techniczny przekazujący wiedzę z zakresu inżynierii środowiska, gospodarki wodnej, projektowania systemów wodociągowo-kanalizacyjnych oraz nadzoru nad jakością wody. Czasopismo jest kontynuacją dwumiesięcznika „Technologia Wody" wydawanego od 2009 r. przez Wydawnictwo Seidel-Przywecki.

Myślą przewodnią „Technologii Wody" jest nauka dla praktyków a zadaniem jest przekazywanie przedsiębiorstwom wiedzy technicznej pochodzącej z badań prowadzonych w jednostkach naukowych. Celem takiego transferu jest poprawa jakości wód w Polsce i racjonalne ich gospodarowanie. W comiesięcznych cyklach czytelnicy otrzymują porcję aktualnej wiedzy technicznej w dziedzinach:

- uzdatnianie wód do picia, oczyszczanie ścieków komunalnych i przemysłowych, gospodarka osadowa, nowe technologie,
- uzdatnianie wód do celów rekreacyjnych i przemysłowych,
- projektowanie obiektów wodociągowo-kanalizacyjnych i wodnych,
- opisy nowych wdrożeń,
- urządzenia i armatura,

- zagadnienia prawne i ekonomiczne, zarządzanie przedsiębiorstwami,
- monitoring systemów wodociągowo-kanalizacyjnych,
- bezpieczeństwo zdrowotne, badanie jakości wody i ścieków, laboratoria, Państwowy Zakład Higieny, Główny Inspektor Sanitarny,
- aparatura kontrolno-pomiarowa, automatyzacja, sterowanie i informatyka,
- modelowanie i symulacja systemów wod-kan,
- wody mineralne i termalne,
- architektura obiektów wodociągowo-kanalizacyjnych.

Odbiorcami czasopisma są przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne, regionalne zarządy gospodarki wodnej, sanepidy, wojewódzkie inspektoraty sanitarne i ochrony środowiska, pracownicy naukowi, studenci, pracownicy ministerstw, urzędów ochrony środowiska wydających pozwolenia wodno-prawne, urzędów miast i gmin, regionalne izby inżynierskie, biura konsultingowo-projektowe, zakłady różnych gałęzi przemysłu, w których oczyszcza się ścieki i uzdatnia wodę (browary, mleczarnie, rzeźnie, przetwórnie owoców i warzyw, elektrociepłownie, górnictwo, baseny pływackie).

Czasopismo wpisane na listę czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Uzupełnieniem zagadnień naukowo-technicznych z zakresu inżynierii środowiska publikowanych w „Technologii Wody" są doświadczenia eksploatacyjne prezentowane przez praktyków na łamach dwumiesięcznika „Forum Eksploatatora". 

W najnowszym numerze Technologii Wody 6/2013:

Wydarzenia branżowe
5 Zielony Laur 2012 dla Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej za wdrożenie Systemu Informatycznego dla obsługi Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych (SIKPOŚK)
8 Stopień Wodny Dębe i Jezioro Zegrzyńskie kończą 50 lat
10 ABC... małych elektrowni wodnych
12 V Europejski Kongres Gospodarczy

Nauka i technika
13 Proste metody w uzdatnianiu wody
Jakub Mazurkiewicz, Aleksandra Sowinska
19 Zastosowanie modelowania matematycznego w ocenie wpływu osadów dennych na jakość fizyczno‑chemiczną wody w korycie rzecznym, na przykładzie rzeki Biebrzy
Sebastian R. Bielak

Gospodarka wodna
31 Woda po francusku
Klara Ramm‑Szatkiewicz

Jakość wody
34 Zagadnienia związane z zaopatrzeniem w wodę w najnowszych dokumentach Unii Europejskiej poświęconych gospodarce wodnej
Barbara Mulik

Zagadnienia prawne i ekonomiczne
40 Nieprawidłowości w umowach o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków w orzecznictwie Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Bożena Rusinek

Pompy i pompownie
44 Korzyści wynikające z zastosowania przewodów elastycznych do zabudowy pomp głębinowych
Michał Strączyński

Kontakt

Czasopismo "Technologia Wody"

Adres: Józefosław, ul. Ogrodowa 21M, 05-500 Piaseczno
Nr telefonu: (22) 877 31 88 Pokaż numer
Faks: (22) 877 79 31 Pokaż numer

Przy kontakcie powołaj się na portal srodowisko.pl

Wyślij wiadomość

Dodaj plik...

Profil działalności firmy

1.14.1. Badania laboratoryjne - osady ściekowe
1.14.2. Badania laboratoryjne - gleba
1.14.3. Badania laboratoryjne - odpady
1.14.4. Badania laboratoryjne - wody gruntowe
1.14.5. Inne urządzenia do badań laboratoryjnych i analizy
3.7.1. Kotły
3.7.2. Wytłaczarki
3.7.3. Prasy do biopaliw
3.7.4. Filtry do biopaliw
3.7.5. Zbiorniki na biopaliwa
3.7.6. Reaktory biodiesla
3.7.7. Czyszczarki do rzepaku
3.7.8. Inne urządzenia do biopaliw
3.7.9. Usługi - biopaliwa
4.1.1. Analiza wody
4.1.2. Analiza ścieków
4.1.3. Analiza osadów ściekowych
4.1.4. Badania szczelności rurociągów
4.1.5. Inne urządzenia do badań i analizy wody i ścieków
4.2.1. Projektowanie - sieci i instalacje wod-kan
4.2.2. Projektowanie - oczyszczalnie ścieków
4.2.3. Projektowanie - przepompownie ścieków
4.2.4. Projektowanie - stacje uzdatniania wody
4.2.5. Inne urządzenia do projektowania wod-kan
4.3.1. Filtry do wody
4.3.2. Odżelaziacze
4.3.3. Odmanganiacze
4.3.4. Zmiękczacze
4.3.5. Urządzenia do demineralizacji
4.3.6. Urządzenia do dezynfekcji
4.3.7. Urządzenia do dozowania
4.3.8. Magnetyzery
4.3.9. Urządzenia do odwróconej osmozy
4.3.10. Urządzenia do dezynfekcji promieniami UV
4.3.11. Inne urządzenia do uzdatniania i oczyszczania wody
4.4.1. Stacje zlewcze ścieków
4.4.2. Kraty i sita
4.4.3. Mieszadła
4.4.4. Systemy napowietrzania
4.4.5. Bioreaktory
4.4.6. Flotatory, systemy flotacji
4.4.7.1. Separatory, osadniki - w oczyszczalniach ścieków
4.4.7.2. Separatory, osadniki - indywidualne
4.4.8. Inne urządzenia do oczyszczania ścieków
4.5.1. Przenośniki i zgarniacze
4.5.2. Jednostki odwadniające, wirówki, prasy, dekantery
4.5.3. Zbiorniki zagęszczające
4.5.4. Stacje polielektrolitu
4.5.5. Suszarnie
4.5.6. Inne urządzenia do osadów ściekowych
4.6.1. Pompy i pompownie - do wody
4.6.2. Pompy i pompownie - do ścieków
4.6.3. Pompy i pompownie - do osadów
4.6.4. inne pompy i pompownie
4.7.1.1. Rury i kształtki - PCV
4.7.1.2. Rury i kształtki - PE
4.7.1.3. Rury i kształtki - PP
4.7.1.4. Rury i kształtki - z żywic poliestrowych
4.7.1.5. inne rury i kształtki z tworzyw
4.7.2. Rury i kształtki - kamionkowe
4.7.3. Rury i kształtki - żeliwne
4.7.4. Rury i kształtki - betonowe
4.7.5. Rury i kształtki - żelbetowe
4.7.6. Rury i kształtki - stalowe
4.7.7. pozostałe rury i kształtki
4.8.1. Zbiorniki - do wody
4.8.2. Zbiorniki - do ścieków
4.8.3. Inne zbiorniki
4.9.1. Zawory
4.9.2. Zasuwy
4.9.3. Przepustnice
4.9.4. Klapy zwrotne
4.9.5. Hydranty i urządzenia ppoż.
4.9.6. Inne urządzenia i armatura
4.10.1. Studnie i studzienki - betonowe
4.10.2. Studnie i studzienki - z tworzyw
4.10.3. Inne studnie i studzienki
4.11.1. Koagulanty
4.11.2. Flokulanty
4.11.3. Materiał filtracyjny
4.11.4. Węgiel aktywny
4.11.5. Środki do dezynfekcji wody
4.11.6. Środki do korekty odczynu wody
4.11.7. Chemiczne środki do uzdatniania wody
4.11.8. Odczynniki laboratoryjne
4.11.9. Inne materiały eksploatacyjne
4.12.1.1. Pomiar zawartość tlenu (tlenomierze)
4.12.1.2. Pomiar gęstości
4.12.1.3. Sygnalizatory rozdziału faz
4.12.1.4. Pomiar pH
4.12.1.5. Pomiar redox
4.12.1.6. Pomiar przewodności
4.12.1.7. Pomiar mętności
4.12.1.8. Pomiar twardości
4.12.1.9. Inne urządzenia do pomiaru wielkości fizykochemicznych
4.12.2. Wodomierze
4.12.3. Pomiar ciśnienia
4.12.4. Pomiar temperatury
4.12.5. Pomiar poziomu
4.12.6. Pomiar przepływu
4.12.7. Systemy monitoringu
4.12.8. Systemy sterowania
4.12.9. Napędy
4.12.10. Pozostała aparatura kontrolno-pomiarowa i napędy
4.12.11. Usługi - aparatura kontrolno-pomiarowa, napędy
4.13. Przydomowe oczyszczalnie ścieków
4.14. Oczyszczalnie kontenerowe
4.15.1. Instalacje wod-kan
4.15.2. Sieci wod-kan
4.15.3. Wykonawstwo przyłączy wod-kan
4.15.4. Stacje uzdatniania wody
4.15.5. Ujęcia wody i studnie głębinowe
4.15.6. Oczyszczalnie ścieków - komunalne
4.15.7. Oczyszczalnie ścieków - indywidualne
4.15.8. Oczyszczalnie ścieków - przemysłowe
4.15.9. Bezwykopowe techniki budowy i rehabilitacji rurociągów
4.15.10. Zagospodarowanie wody deszczowej
4.15.11. Montaż przepompowni ścieków
4.15.12. Maszyny i urządzenia stosowane w wykonawstwie
4.15.13. Montaż i wykonawstwo innych urządzeń wod-kan
4.16. Inżynieria bezwykopowa
4.17. Melioracje
4.18. Usługi - woda i ścieki
4.19. Inne urządzenia do wody i ścieków
6.1. Obliczenia opłat za korzystanie ze środowiska
6.2. Operaty wodno-prawne
6.3. Dokumentacje w zakresie gospodarki odpadami
6.6. Raporty o oddziaływaniu inwestycji na środowisko
6.7. Pozwolenia zintegrowane
6.8. Przeglądy ekologiczne
6.9. Organizowanie źródeł finansowania
6.10. Studium wykonalności
6.11. Outsourcing obowiązków wynikających z aktów prawnych ochrony środowiska
6.12. Zarządzanie środowiskiem
6.13. Opłaty produktowe i depozytowe
6.15. System handlu uprawnieniami do emisji
6.16. Oprogramowanie
6.17. Nadzór inwestorski
6.18. Inne usługi dla branży ochrony środowiska

Pokaż więcej