Witaj Rejestracja

Nie jesteś zalogowany

Zaloguj się
Powrót do listy szkoleń

Powrót do kalendarium Ostatnia aktualizacja: 2017-04-03

Akademia Prawa Ochrony Środowiska

brak grafiki
Koszt szkolenia:
1990,00 zł (netto)
Czas trwania:
25 h (dydaktycznych)

Przy kontakcie prosimy powołać się na serwis srodowisko.pl

CE2 Centrum Edukacji M. Dziewa, E. Tarnas-Szwed Sp. j.

Adres: Powstania Styczniowego 95E/2, 20-706 Lublin
Nr telefonu: 81 4420496 Pokaż numer
Faks: 81 4420496 Pokaż numer

Jeżeli:

  • chcesz poznać najnowsze zmiany w prawie ochrony środowiska
  • zależy Ci na dyskusji i wymianie poglądów z ekspertami ochrony środowiska
  • chcesz poznać interpretacje przepisów prawnych wg Ministerstwa Środowiska

To szkolenie jest dla Ciebie!

 

Do kogo adresowane jest szkolenie

  • Na szkolenie zapraszamy kierownictwo i pracowników działów ochrony środowiska w przedsiębiorstwie, pełnomocników ds. jakości, radców prawnych oraz służby ochrony środowiska w administracji.

 

Zakres tematyczny szkolenia

  • Dzień 1Zakwaterowanie Uczestników

 

  • Dzień 2 

Wdrażanie ustawy z dn. 14 grudnia 2012 r. o odpadach Pojęcie odpadu: - definicja odpadu - zakres stosowania ustawy o odpadach - nowe pojęcia: produkt uboczny i utrata statusu odpadu - klasyfikacja odpadów (rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków uznania odpadów niebezpiecznych za odpady inne niż niebezpieczne) Wymagania formalne: - wymagania w zakresie reglamentacji wytwarzania odpadów, - przypisanie odpadów do instalacji. Postępowanie z odpadami: - rejestr gospodarujących odpadami, - nowi uczestnicy gospodarki odpadami: sprzedawca i pośrednik, - możliwość wykorzystania instytucji zbieracza nieprofesjonalnego w praktyce przedsiębiorcy, - warunki przeniesienia odpowiedzialności za odpady, - ograniczenie przekazywania odpadów osobom fizycznym (rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku). Transport odpadów: - wymagania formalne w okresie przejściowym, - transport odpadów niebezpiecznych, - nowe zasady transportu odpadów (rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 października 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów) Ewidencja i sprawozdawczość w zakresie gospodarowania odpadami - nowe reguły ewidencji obowiązujące od 2015 r., - definiowanie pochodzenia odpadów wytwarzanych w przedsiębiorstwie, - projekty aktów wykonawczych Wdrażanie ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi Wdrożenie obowiązku prowadzenia audytów przedsiębiorców wystawiających dokumenty DPO/DPR i EDPO/EDPR Projekt zmiany ustawy Wdrażanie wymagań dot. fluorowanych gazów cieplarnianych. Koniec okresu przejściowego i nowe wymagania od 2017 r.

Wdrażanie ustawy z dn. 14 grudnia 2012 r. o odpadach
Pojęcie odpadu:
- definicja odpadu
- zakres stosowania ustawy o odpadach
- nowe pojęcia: produkt uboczny i utrata statusu odpadu
- klasyfikacja odpadów (rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków uznania odpadów niebezpiecznych za odpady inne niż niebezpieczne)
Wymagania formalne:
- wymagania w zakresie reglamentacji wytwarzania odpadów,
- przypisanie odpadów do instalacji.
Postępowanie z odpadami:
- rejestr gospodarujących odpadami,
- nowi uczestnicy gospodarki odpadami: sprzedawca i pośrednik,
- możliwość wykorzystania instytucji zbieracza nieprofesjonalnego w praktyce przedsiębiorcy,
- warunki przeniesienia odpowiedzialności za odpady,
- ograniczenie przekazywania odpadów osobom fizycznym (rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku).
Transport odpadów:
- wymagania formalne w okresie przejściowym,
- transport odpadów niebezpiecznych,
- nowe zasady transportu odpadów (rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 października 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów)
Ewidencja i sprawozdawczość w zakresie gospodarowania odpadami
- nowe reguły ewidencji obowiązujące od 2015 r.,
- definiowanie pochodzenia odpadów wytwarzanych w przedsiębiorstwie,
- projekty aktów wykonawczych
Wdrażanie ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami
opakowaniowymi
Wdrożenie obowiązku prowadzenia audytów przedsiębiorców wystawiających dokumenty DPO/DPR i EDPO/EDPR
Projekt zmiany ustawy
Wdrażanie wymagań dot. fluorowanych gazów cieplarnianych. Koniec okresu przejściowego i nowe wymagania od 2017 r.

  • Dzień 3

I. Obowiązki i wymagania wynikające z ustawy – Prawo ochrony środowiska:
System regulacyjny – pozwolenia w zakresie wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza oraz zgłoszenia instalacji.
Kryteria oceny oddziaływania instalacji na stan powietrza – standardy jakości powietrza (w tym dotyczące pyłu PM2,5), standardy emisyjne oraz wartości odniesienia substancji w powietrzu.
Wymagania ustawowe w zakresie standardów emisyjnych z instalacji i pomiarów wielkości emisji.

II. Zmiany ustawy - Prawo ochrony środowiska wynikające z transpozycji do prawa polskiego postanowień dyrektywy 2010/75/UE o emisjach przemysłowych (IED), w zakresie regulacji dotyczących ochrony powietrza, w tym:
Zmiana niektórych wymagań dotyczących pozwoleń na emisję.
Mechanizmy derogacyjne przewidziane dla istniejących dużych źródeł spalania paliw w celu ich dostosowania do zaostrzonych dyrektywą IED wymagań emisyjnych (Przejściowy Plan Krajowy, derogacje naturalne, źródła zasilające sieci ciepłownicze).
Zasady łączenia źródeł spalania paliw.
Regulacje przejściowe i dostosowawcze.

III. Standardy emisyjne i pomiary wielkości emisji.
Szczegółowe wymagania wynikające z rozporządzeń wykonawczych do ustawy – Poś, które transponują emisyjne i pomiarowe postanowienia dyrektywy IED, tj. z:
rozporządzenia MŚ z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów,
rozporządzenia MŚ z dnia 30 października 2014 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody.
Zmiana wymagań dotyczących dużych źródeł spalania paliw, w tym:
zaostrzenie wymagań emisyjnych po roku 2015,
zakres i konsekwencje stosowania zasad łączenia źródeł,
szczególne uwarunkowania prawne dla źródeł szczytowych,
zmiana wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji.

IV. Planowane zmiany ustawy - Prawo ochrony środowiska i przepisów wykonawczych do tej ustawy wynikające z transpozycji do prawa polskiego postanowień dyrektywy 2015/2193/UE w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza ze średnich obiektów energetycznego spalania (MCP).

  • Dzień 4

Korzystanie z wód, jako element gospodarowania wodami – postanowienia ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469) oraz aktów wykonawczych i ustawy Prawo ochrony środowiska. Omówienie nowelizacji ustawy Prawo wodne i niektórych innych ustaw ustawą z dnia 16 grudnia 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2295). Korzystanie z wód, omówienie rodzajów i zasad korzystania z wód. Pozwolenia wodnoprawne na korzystanie z wód, omówienie nowego brzmienia art. 122 Prawa wodnego - pozwolenia wodnoprawne na pobór wody, pobór wód w ramach zwykłego korzystania z wód, zwolnienia z obowiązku uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, - pozwolenia wodnoprawne na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi oraz urządzeń kanalizacyjnych, omówienie warunków, jakie powinny spełniać ścieki wprowadzane do wód lub do ziemi. Pozwolenia wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych. - rozbiórka, likwidacja urządzeń wodnych, wykonywanie innych czynności i robót traktowanych, jak wykonanie urządzeń wodnych. Zgłoszenie jako nowe instrument prawny w korzystaniu z wód - omówienie działań podlegających zgłoszeniu, - dokumenty wymagane do dokonania zgłoszenia, - sprzeciw organu w procedurze zgłoszenia, - organy właściwe w sprawach zgłoszenia, Zwolnienia z obowiązku uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, omówienie nowego brzmienia art. 124. Dokumenty planistyczne w postępowaniu w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego. Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego – formularze. - operat wodnoprawny, wymogi formalne, - inne opracowania i dokumenty w postępowaniu o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego. Omówienie zmian w zakresie ustalania stron postępowania w sprawie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego. Właściwość organów do udzielania pozwoleń wodnoprawnych, omówienie nowego brzmienia art. 140. Rozpoczęcie procesu inwestycyjnego na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią. Decyzje w sprawie zwolnień z zakazów obowiązujących na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią. Omówienie zmian dokonanych ustawą z dnia 16 grudnia 2015 r. Kontrola wykonywania uprawnień wynikających z decyzji wydanych na podstawie Prawa wodnego – postępowanie w sprawie zmiany, cofnięcia lub ograniczenia pozwolenia wodnoprawnego. Omówienie roli przeglądu pozwoleń wodnoprawnych. Zasady następstwa prawnego do uprawnień wynikających z pozwolenia wodnoprawnego. Odpowiedzialność zakładu za szkody – w czasie trwania pozwolenia wodnoprawnego, po wygaśnięciu pozwolenia wodnoprawnego, w przypadku korzystania z wód lub wykonywania urządzeń wodnych bez wymaganego prawem pozwolenia wodnoprawnego. Zakres rozstrzygnięć w postępowaniach prowadzonych na podstawie art. 133 Prawa wodnego.
Korzystanie z wód, jako element gospodarowania wodami – postanowienia ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469) oraz aktów wykonawczych i ustawy Prawo ochrony środowiska. Omówienie nowelizacji ustawy Prawo wodne i niektórych innych ustaw ustawą z dnia 16 grudnia 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2295).
Korzystanie z wód, omówienie rodzajów i zasad korzystania z wód.
Pozwolenia wodnoprawne na korzystanie z wód, omówienie nowego brzmienia art. 122 Prawa wodnego
- pozwolenia wodnoprawne na pobór wody, pobór wód w ramach zwykłego korzystania
z wód, zwolnienia z obowiązku uzyskania pozwolenia wodnoprawnego,
- pozwolenia wodnoprawne na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi oraz urządzeń kanalizacyjnych, omówienie warunków, jakie powinny spełniać ścieki wprowadzane do wód lub do ziemi.
Pozwolenia wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych.
- rozbiórka, likwidacja urządzeń wodnych, wykonywanie innych czynności i robót traktowanych, jak wykonanie urządzeń wodnych.

Zgłoszenie jako nowe instrument prawny w korzystaniu z wód
- omówienie działań podlegających zgłoszeniu,
- dokumenty wymagane do dokonania zgłoszenia,
- sprzeciw organu w procedurze zgłoszenia,
- organy właściwe w sprawach zgłoszenia,

Zwolnienia z obowiązku uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, omówienie nowego brzmienia art. 124.
Dokumenty planistyczne w postępowaniu w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego.
Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego – formularze.
- operat wodnoprawny, wymogi formalne,
- inne opracowania i dokumenty w postępowaniu o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego.

Omówienie zmian w zakresie ustalania stron postępowania w sprawie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego.
Właściwość organów do udzielania pozwoleń wodnoprawnych, omówienie nowego brzmienia art. 140.
Rozpoczęcie procesu inwestycyjnego na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią. Decyzje w sprawie zwolnień z zakazów obowiązujących na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią. Omówienie zmian dokonanych ustawą z dnia 16 grudnia 2015 r.
Kontrola wykonywania uprawnień wynikających z decyzji wydanych na podstawie Prawa wodnego – postępowanie w sprawie zmiany, cofnięcia lub ograniczenia pozwolenia wodnoprawnego. Omówienie roli przeglądu pozwoleń wodnoprawnych.
Zasady następstwa prawnego do uprawnień wynikających z pozwolenia wodnoprawnego.
Odpowiedzialność zakładu za szkody – w czasie trwania pozwolenia wodnoprawnego, po wygaśnięciu pozwolenia wodnoprawnego, w przypadku korzystania z wód lub wykonywania urządzeń wodnych bez wymaganego prawem pozwolenia wodnoprawnego.
Zakres rozstrzygnięć w postępowaniach prowadzonych na podstawie art. 133 Prawa wodnego.
Rozstrzygnięcia administracyjne w sprawie roszczeń odszkodowawczych w gospodarce wodnej– postępowania administracyjne

  • Dzień 5

Najnowsze zmiany w regulacjach prawnych dotyczących ocen oddziaływania na środowisko, wynikające z ustawy z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw, które weszły w życie 1 stycznia 2017 r.

Udział społeczeństwa.
Treść karty informacyjnej przedsięwzięcia.
Kryteria dotyczące stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia ooś.
Właściwość organów do wydawania decyzji środowiskowej.
Zakres raportu ooś.
Organy opiniujące konieczność przeprowadzenia ooś.
Odstępstwa od wymogu uzyskania decyzji środowiskowej.
Zakres wniosku o wydanie decyzji środowiskowej.
Wymogi dotyczące autorów raportu ooś, raportu o oddziaływaniu na obszar Natura 2000 oraz prognozy oddziaływania na środowisko.
Kompetencje regionalnego dyrektora ochrony środowiska do wydawania decyzji środowiskowej.
Zakres uzgodnień decyzji środowiskowej.
Zakres decyzji środowiskowej wydawanej po przeprowadzeniu ooś.
Zakres decyzji wydawanej bez przeprowadzenia ooś.
Moc prawna decyzji środowiskowej.
Egzekucja warunków decyzji środowiskowej.
Administracyjne kary pieniężne.

Dodaj plik...

Możesz skontaktować
się z firmą bezpośrednio
z poziomu tej strony.

Wystarczy, że skorzystasz
z powyższego formularza.

Najbliższe terminy tego szkolenia

Obecnie nie ma wyznaczonych terminów tego wydarzenia. Jesteś zainteresowany tym tematem? Skontaktuj się z firmą

Wystarczy, że skorzystasz z bezpłatnego zapytania ofertowego. Ty tylko wypełniasz formularz - my zajmujemy się resztą. Im więcej podasz szczegółów, tym bardziej precyzyjne odpowiedzi otrzymasz od dostawców.

Zamów bezpłatny e-Biuletyn i powiadomienia mailowe