Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Powrót do kalendarium Ostatnia aktualizacja: 2018-02-17
XVI Konferencja Naukowo-Techniczna Woda-Człowiek-Środowisko

Tematyka konferencji :

PANEL: Zagrożenia w systemach ujęć, uzdatniania i dystrybucji wody. Postępowanie w sytuacjach awaryjnych. Moderator - dr inż. Łukasz Weber, uczestnicy - mgr inż. Agnieszka Dybała-Kamińska, mgr inż. Barbara Mulik

Rozpatrywanie przypadków realnych wodociągów, próba znalezienia różnych zagrożeń na poszczególnych etapach procesu. Dla zdefiniowanych zagrożeń określenie sposobów określonego postępowania i procedury likwidacji.

- dr Michał Michałkiewicz: „Mikrobiologiczne skażenie systemów wodnych"

Obecność patogenów w systemach wodnych stanowi potencjalne niebezpieczeństwo zarażenia użytkowników wykorzystujących wodę do picia. Mimo, że SUW produkują wodę bezpieczną pod względem fizyko-chemicznym i mikrobiologicznym, zdarzają się przypadki wtórnego zanieczyszczenia wody przez drobnoustroje występujące m.in. w ściekach i w glebie. Na całym systemie zaopatrzenia w wodę należy zadbać o to, aby woda nie stanowiła zagrożenia zdrowotnego dla ludzi.

- mgr inż. Grzegorz Piętowski: „Przykłady praktycznych zastosowań monitoringu zanieczyszczeń mikrobiologicznych „od źródła do kranu" metodą ATP oraz oceny zanieczyszczeń chemicznych metodą pomiaru toksyczności"

W prezentacji zostaną przedstawione przykłady faktycznych zastosowań metody ATP dla monitoringu zmian oraz oceny zanieczyszczeń mikrobiologicznych. Prezentacja obejmie również monitoring zanieczyszczeń chemicznych w wodzie do spożycia oraz ocenę jakości ścieków wprowadzanych na biologiczną część oczyszczalni i uwalnianych ścieków oczyszczonych metodą oceny toksyczności. Powyższe pomiary stanowią jeden z elementów Planów Bezpieczeństwa Wodnego.

- dr inż. Wojciech Koral : "Doświadczenia z eksploatacji przepływomierzy
elektromagnetycznych, zasilanych bateryjnie"

W prezentacji zostaną przedstawione doświadczenia praktyczne z kilkuletniej eksploatacji przepływomierzy elektromagnetycznych zasilanych bateryjnie w wersji sztycowej i kołnierzowej, ze szczególnym zwróceniem uwagi na problemy poprawnego montażu, zabezpieczenia przed wiglocią oraz konfiguracji.

- dr inż. Piotr Tuz: „Monitoring a modelowanie matematyczne sieci wodociągowej. Podejście użytkowe".

Tradycyjne podejście stosowane obecnie w branży to podział sieci wodociągowej na strefy i bilansowanie ich, zaś przy dużych deniwelacjach dodatkowo zarządzanie ciśnieniem w sieci. Kiedy jest więc miejsce na model matematyczny i co on umożliwia? Bez górnolotnych, wymyślnych zastosowań, należy sobie uzmysłowić, iż powodzenie większości prac związanych z doborem armatury regulującej ciśnienie, wielkości urządzeń regulacyjnych i przepływomierzy może się bez modelu odbywać, jednakże każda pomyłka kosztuje 2 razy. Jak więc to wszystko połączyć w sprawnie działający i uzupełniany w jednym narzędziu system? Wystąpienie ma na celu odpowiedź na powyższe pytanie.

- dr inż. Dariusz Latawiec: „Weryfikacje rozliczeń i kontrola klientów – efekty pierwszego roku działań w Nowym Targu"

Miasto Nowy Targ cechuje się sporym zagęszczeniem drobnej działalności garbarskiej, jak również znaczącym udziałem wody ujmowanej z indywidualnych studni, w ogólnym bilansie usług wodociągowo-kanalizacyjnych. Jednocześnie fakty te nie w pełni przekładają się na informacje sprawozdawcze prezentowane w organizacji. Sytuacja taka zdaje się skutkować mniejszymi, niż należałoby się spodziewać, przychodami ze sprzedaży usług podstawowych. Wprowadzony od początku roku 2017 system kontroli miał zmniejszyć szarą strefę w tym  zakresie.

- prof. dr hab. inż. Józef Górski, „Hydrogeologiczne uwarunkowania negatywnych doświadczeń w zakresie budowy i eksploatacji studni drenażowych wykonywanych wg „technologii warszawskiej".

Przedstawione zostaną czynniki jakie mogą wpływać na brak pozytywnych efektów w zakresie wydajności, jakości pozyskiwanych wód oraz żywotności drenów studni wykonanych „metoda warszawską". Omówione zostaną przykłady negatywnych i względnie pozytywnych doświadczeń dotyczących tego typu studni. Podane zostaną zalecenia dotyczące wyboru lokalizacji i konstrukcji studni.

- dr hab. inż. Joanna Jeż-Walkowiak: „Wpływ właściwości materiałów i złóż filtracyjnych na efekty procesu filtracji"

Zakres prezentacji będzie obejmować: rodzaje i charakterystykę stosowanych materiałów filtracyjnych; wymagania stawiane materiałom filtracyjnym; parametry złóż filtracyjnych; parametry procesowe filtracji; wpływ wyżej wymienionych czynników na efekty procesu filtracji.

- mgr inż. Druskóci József: „Smak czystej wody czyli dwuletnie doświadczenia działania inwestycji stacji uzdatniania wody za pomocą ultrafiltracji, w ochronie zaopatrzenia w wodę pitną dla miasta Miskolc".

- mgr inż. Tomasz Oszoly: „Zmiana klimatu, skutki i zadania związane z nawałnicami w Budapeszcie"

Nowe rekordy stanu wody Dunaju, wymuszone zmiany w obronie przeciwpowodziowej Budapesztu. W związku z nawałnicami polepszenie hydrauliki i wydajności sieci kanalizacji. Metody zielone i szare w gospodarce wodami deszczowymi, zalety i bariery. Obrona życia i wartości w śródmieściu

- mgr inż. Maciej Kita: „Praktyczne aspekty prowadzenia procesu fermentacji na
oczyszczalni ścieków. Możliwe rozwiązania zwiększające możliwości prowadzenia procesu i ułatwiające obsługę. Poprawa warunków BHP i spadek kosztów"

- dr inż. Eugeniusz Klaczyński: "Ładunki zanieczyszczeń w wodach osadowych
powstających w procesach technologicznych oczyszczalni ścieków"

Wody osadowe – odcieki z procesów zagęszczania, prowadzenia biologicznej stabilizacji oraz odwadniania osadów ściekowych, charakteryzują się znaczną zmiennością ilościową i jakościową. Udział ładunków poszczególnych zanieczyszczeń z odcieków technologicznych nie jest jednakowy, ale często stanowi duży ładunek zanieczyszczeń zawracany do części biologicznej oczyszczalni ścieków. Obniżając efektywność usuwania zanieczyszczeń ze ścieków i generując dodatkowe koszty eksploatacyjne. Stosowanie zaawansowanych metod oczyszczania ścieków i stabilizacji powstających w procesie osadów ściekowych, wymusza wprowadzanie rozwiązań ograniczających wewnętrzne zasilanie ładunkiem zanieczyszczeń, a przede wszystkim  dokładną identyfikację skali tego zjawiska przez eksploatatorów oczyszczalni. Problemu, który jeszcze kilka lat temu traktowano marginalnie z uwagi na niewielka znajomość tego zjawiska.

- mgr inż. Andrzej Wojtowicz: „Planowanie gospodarki osadowej w skali województwa – doświadczenia województwa pomorskiego"

- prof. dr hab. inż. Marian Kwietniewski: "Rozwój sieci kanalizacyjnych w Polsce w latach 1990 - 2015"

- mgr inż. Wojciech Przywecki: „Ekonomiczne oraz technologiczne skutki dla
przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych niewłaściwych projektów pompowni
ścieków"

- dr inż. Łukasz Jaroszyński, dr inż. Tymoteusz Jaroszyński: „Możliwości zwiększenia stabilności usuwania azotu w procesie deamonifikacji poprzez zastosowanie układu z dwoma reaktorami"

Proces optymalizacji kosztów oczyszczania ścieków poprzez kogenerację energii elektrycznej i cieplnej z biogazu jest powszechnie prowadzony na średnich i dużych oczyszczalniach ścieków. Spotyka się również coraz częściej próby optymalizacji kosztów poprzez minimalizowanie zużycia energii elektrycznej potrzebnej do napowietrzania ścieków poprzez zastosowanie deamonifikacji, w której zużycie powierza może być niższe niż w klasycznej nitryfikacji/denitryfikacji. Jednak efekt obniżenia zużycia powietrza może być widoczny wówczas jeżeli mamy do czynienia ze stabilnym procesem. W referacie zostaną omówione sposoby skonfigurowania procesu deamonifikacji mające na celu zapewnić łatwość eksploatacji oraz stabilność procesu.

- dr hab. inż. Zbysław Dymaczewski: "Kanalizacja jako bioreaktor"

Podstawową funkcją sieci kanalizacyjnej jest transport ścieków z miejsca ich powstania do oczyszczalni ścieków. W przestrzeni kolektora kanalizacyjnego, oprócz zjawisk związanych z hydrauliką przepływu strumienia cieczy, zachodzi szereg procesów biochemicznych. Procesy te mają wpływ zarówno na jakość ścieków, które dopływają do oczyszczalni jak i na możliwość wystąpienia problemów eksploatacyjnych, takich jak korozja czy uciążliwe odory.

- mgr inż. Jędrzej Bylka: „Benchmarking jako narzędzie wspomagające ocenę poziomu usług przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego"

Poziom usług jest określany z wykorzystaniem różnych standardów. Jego ocena jest dokonywana z wykorzystaniem benchmarkingu. W referacie przedstawi się koncepcję zastosowania benchmarkingu do oceny poziomu usług na przykładach wybranych krajów. Zaprezentowane zostaną przykłady, benchmarkingu prowadzonego przez urzędy regulacyjne oraz benchmarkingu podejmowanego,jako oddolne działania przedsiębiorstw, które chcą zwiększyć efektywność realizowanych zadań. Na wybranych przykładach porówna się międzynarodowe standardy oceny warunków i wyników działania przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych. Warto je znać także, dlatego, że w świetle apisów znowelizowanej ustawy jednym z zadań nowego regulatora będzie sporządzanie i publikowanie raportów dotyczących warunków wykonywania działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

-dr inż. Henryk Bylka: „Ostatnie kontrole NIK w przedsiębiorstwach wodociągowokanalizacyjnych"

Jako ogólny cel kontroli NIK prowadzonych w roku 2017 przyjęto ustalenie "czy działania podejmowane przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne w wybranych miastach, zapewniają dostawę wody o odpowiedniej jakości, w dostatecznej ilości oraz pod wystarczającym ciśnieniem". Czy i w jakim stopniu wyniki kontroli przyniosły odpowiedzi na istotne pytanie dotyczące poziomu usług świadczonych przez przedsiębiorstwach i co z tego wynika dla tych, którzy będą proponować nowe regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków?

- mec Zygmunt Jerzmanowski: „WODOCIĄGI a PRAWO – wpływ nowelizacji roku 2017 na działalność wodociągów "

Gospodarka wodna, w tym wodociągowa zawsze była wysoko regulowana przepisami prawa. Wynika to z roli i znaczenia wody w życiu świata i ludzi. Ochronie prawnej podlega sama woda, jej jakość i dystrybucja oraz zagospodarowanie ścieków. Ostatnie nowelizacje prawa wodnego i prawa o zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków diametralnie zmieniają działalność wodociągów. Są to zmiany o charakterze funkcjonalnym, ( np. zmieniają się funkcje regulacyjne gmin i państwa), metodologicznym, ekonomicznym mentalnościowym i zapewne także strukturalnym. Wodociągi roku 2018 to już inne wodociągi niż dotąd.

- mec Mirosław Krzyszczak: "Wody Polskie jako organ regulacyjny rynku wod-kan."

- mec Łukasz Ciszewski: „Zasady konstrukcji i zatwierdzania taryf w kontekście
znowelizowanej ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz obowiązków zdeterminowanych przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne"

Ponadto:

- dr inż. Tadeusz Rzepecki
I wiele innych interesujących referatów - obecnie w trakcie uzgadniania

Termin konferencji:
15-16 marca 2018 r (rozpoczęcie konferencji: 15 marca o godz. 10.00)

Koszt konferencji:
740 zł netto + 23% = 910,20 zł brutto – w przypadku zgłoszenia oraz płatności do 9.02.2018 r, 790 zł netto + 23% = 971,70 zł brutto – w przypadku zgłoszenia oraz płatności do 6.03.2018r

Warunki uczestnictwa:
Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest nadesłanie wypełnionej karty zgłoszenia oraz wniesienie opłaty uczestnictwa. Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
Uwaga: Ewentualna rezygnacja z uczestnictwa w spotkaniu i zwrot należności, możliwy będzie wyłącznie do dnia 6 marca 2018r do godz. 1500, na podstawie pisemnego zawiadomienia rezygnującego.

W związku z koniecznością poniesienia kosztów organizacyjnych, po tym terminie zwrot należności nie będzie możliwy. Za uczestnictwo w spotkaniu zostanie Państwu wystawiona faktura VAT oraz otrzymacie Państwo materiały konferencyjne.

Miejsce konferencji:
Licheń Stary k/Konina
Hotel „ATUT" (dawniej hotel „MAGDA"), ul. Toruńska 27
Miejscowość Stary Licheń znajduje się ok. 20 km od międzynarodowej trasy A2,
przy skrzyżowaniu ze szlakami północ-południe, w odległości 15 km od Konina.

REZERWACJA HOTELOWA:
Uczestnicy dokonują rezerwacji hotelowej indywidualnie, bezpośrednio w recepcji hotelu „ATUT" (dawniej hotel „MAGDA") tel.: 063-270 87 00
Podając przy rezerwacji informację, że przyjeżdżacie Państwo na konferencję Człowiek-Woda-Środowisko, korzystacie Państwo z wynegocjowanej przez nas zniżki.

UWAGA : ZE WZGLĘDU NA DOŚWIADCZENIA Z LAT UBIEGŁYCH, DUŻĄ LICZBĘ UCZESTNIKÓW KONFERENCJI I OGRANICZONA ILOŚĆ MIEJSC W HOTELU ATUT (OK. 200 MIEJSC) PROSIMY O SZYBKA REZERWACJĘ
W momencie zapełnienia hotelu Atut będziemy kwaterować w hotelu o dobrym standardzie w bezpośredniej bliskości obiektu. Ponadto hotel ATUT odda do wyłącznej dyspozycji gości konferencji busa hotelowego, który będzie przywoził i odwoził na życzenie gości z tych obiektów (od godz. 14.00 do 1.00 w nocy w pierwszym dniu konferencji i kolejnego dnia rano 8.30-11.00 tj. w drugim dniu konferencji).
CENY UCZESTNICTWA W KONFERENCJI NIE OBEJMUJĄ KOSZTÓW NOCLEGU
Kontakt w sprawach dotyczących spotkania:
Sprawy organizacyjne:
tel.: 0 666 199 560
e-mail : konferencja@forum-wodociagi.pl.

Kategoria wydarzenia:

Konferencje

Terminy wydarzenia

Organizator

XVI Konferencja Naukowo-Techniczna

Nr telefonu: 666 199 560 Pokaż numer
Adres e-mail: forum@forum-wodociagi.pl

Przy kontakcie powołaj się na portal srodowisko.pl

Reklama: Chcesz taką reklamę? Zapraszamy do kontaktu »

Subskrybuj newsletter

Zamów bezpłatny e-Biuletyn i powiadomienia mailowe

Reklama: