Powrót do listy artykułów Aktualizowany: 2016-09-21
System Zarządzania Środowiskowego ISO 14001:2015

System Zarządzania Środowiskowego ISO 14001:2015

Czym jest System Zarządzania Środowiskowego (SZŚ) wg ISO 14001:2015?
System zarządzania środowiskowego (SZŚ) wg normy ISO 14001:2015 jest częścią ogólnego systemu zarządzania, która obejmuje strukturę organizacyjną, planowanie, odpowiedzialność, zasady postępowania, procedury, procesy i środki potrzebne do opracowania, wdrażania, realizowania, przeglądu i utrzymywania polityki środowiskowej i zarządzania aspektami środowiskowymi. To międzynarodowa norma będąca swego rodzaju „systemem jakości działań na rzecz ochrony środowiska".

15 września 2015 roku weszła życie jej najnowsza wersja, opracowana na przestrzeni kilku lat przez międzynarodowe grono ekspertów i uwzględniająca obecne trendy w zarządzaniu środowiskowym. W sierpniu b.r. została wydana jej polska wersja tj. PN-EN ISO 14001:2015-09. Nowa norma wprowadza szereg modyfikacji w tym wprowadza konieczność uwzględniania cyklu życia wyrobów i usług czy też identyfikacji i oceny ryzyk i szans. Nowa norma podkreśla elementy na które obecnie nacisk kładzie inny system zarządzania środowiskowego – EMAS tj. konieczność zgodności z prawem, poprawa wyników w zakresie ochrony środowiska.

Warto zaznaczyć, że firmy posiadające certyfikat zgodności z normą ISO 14001:2004 mają trzy lata aby przejść na nową wersję normy. Ten okres przejściowy kończy się we wrześniu 2018 roku. Dotychczas wydane certyfikaty ISO 14001:2004 wydane przez akredytowane jednostki certyfikujące stracą swoją ważność w terminie ważności, ale nie później niż po trzech latach od opublikowania nowego wydania normy. W okresie przejściowym firmy mogą ustalić z jednostką certyfikującą, w którym momencie chcą uzyskać certyfikat zgodności z nową normą ISO 14001:2015. W tym okresie mają wybór czy kolejny audyt będzie prowadzony jeszcze o wydanie normy z 2004 roku czy też już o jej najnowszą wersję. Należy zaznaczyć, że po upływie okresu przejściowego wszystkie audyty będą prowadzone już w oparciu o wymagania nowego wydania normy ISO 14001:2015.

 

Dla kogo?
SZŚ wg ISO 14001 może zostać wdrożony i certyfikowany w dowolnej organizacji niezależnie od branży. Dla wdrożenia ISO 14001 konieczne jest ustalenie i wdrożenie do zarządzania środowiskowego kontekstu organizacji, oczekiwań grup zainteresowanych, polityki i celów środowiskowych, ryzyk i szans, identyfikacja aspektów środowiskowych organizacji, nadzoru nad nimi, sposobów monitorowania i ograniczania, auditów wewnętrznych i przeglądów SZĘ oraz ciągłego doskonalenia.

Jak wdrożyć system zarządzania środowiskowego wg ISO 14001?
SZŚ wg ISO 14001 może zostać wdrożony i certyfikowany oddzielnie lub razem
z innymi systemami zarządzania jak np. zarządzania jakością ISO 9001.

Jakie korzyści wynikają z wdrożenia systemu ISO 14001?
- Uzyskanie efektów ekonomicznych (m.in. zmniejszenie kosztów ochrony środowiska, oszczędności z tytułu mniejszego zużycia surowców i energii),
- Redukcja oddziaływania dla środowisko poprzez zminimalizowanie poziomów emisji do środowiska (niższe opłaty za korzystanie ze środowiska)
- Udoskonalenie organizacji i zarządzania w zakresie ochrony środowiska,
- Podniesienie świadomości pracowników w ochronie środowiska,
- Łatwiejsze i sprawniejsze wykrywanie i usuwanie nieprawidłowości,
- Możliwość wykazania zgodności z międzynarodowym uznanym standardem
w zakresie zarządzania środowiskowego,
- Uzyskanie korzyści zewnętrznych m.in. lepsze kontakty z otoczeniem, możliwość wykorzystania certyfikatów w promocji firmy, wzrost reputacji firmy na rynku,
- Udowodnienie troski o środowisko (spełnienie wymagań w przetargach).

 

Jeśli chcesz uzyskać więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu:

Ekoekspert Sp. z o. o.

Al. Jana Pawła II 70 lok. 34
00-175 Warszawa
Tel. (022) 636 57 76
Tel/fax (022) 636 22 72
Email: ekoekspert@ekoekspert.pl

www.ekoekspert.pl

Autor:
Ekoekspert Sp. z o. o.
Dodał:
Ekoekspert Sp. z o.o.